ارزیابی مؤلفه‌های اجتماع‌محور در مجتمع‌های مسکونی با هدف بهبود کیفیت زندگی (مطالعه موردی: مجتمع مسکونی چهارصددستگاه نازی‌آباد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران .

2 استادیار، گروه معماری، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

4 دانشیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

مسکن، یکی از ارکان تشکیل خانواده می‌باشد و عامل شکل‌گیری روابط میان اعضای خانواده می‌باشد. مکان محیط مسکونی، زمینه‌ساز ارتباط میان انسان‌ها با اجتماع پیرامون آنان است. همچنین محیط مسکونی، عامل اصلی رشد و شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها در برخود با هم‌نوعان خود در جامعه است و آنان را برای ورود به جامعه آماده می‌کند. مجتمع‌های مسکونی به‌عنوان پیچیده‌ترین و اساسی‌ترین عملکرد در عرصه‌ معماری دو قرن اخیر به حساب می‌‌آیند و می‌توانند تأثیرات بسیاری در رفتار ساکنان و روابط آن‌ها داشته باشند. به‌منظور ارتقای روابط اجتماعی در مجتمع‌های مسکونی باید مؤلفه‌های اجتماع‌محور واکاوی شوند. پرسش اصلی پژوهش این است که چه عواملی بر ارائه الگوی اجتماع‌محور تأثیرگذار هستند. لذا برای پاسخ به پرسش پژوهش، ابتدا عوامل اصلی مرتبط با موضوع شامل محیط، مکان، هویت، قلمرو و تعاملات اجتماعی بررسی شدند و در ادامه، عوامل ثانویه شامل تعلق خاطر، ارتباط همسایگان، معماری جمعی، فضای سبز و امنیت بررسی می‌گردند. نمونه موردی، مجتمع مسکونی چهارصد دستگاه نازی‌آباد انتخاب گردید و پرسش‌نامه مناسبی در میان ساکنان هدف، توزیع گردید. برای تحلیل و بررسی سؤالات پرسش‌نامه از نمودارهای آماری استفاده شد تا به استنتاج منطقی داده‌ها دست یابیم. بدین‌منظور از نمودار کمی استفاده شد. شایان ذکر است که روش تحقیق در این مقاله، ترکیبی با مطالعه موردی می‌باشد و جمع‌آوری، تحلیل و ترکیب اطلاعات کمّی و کیفی در موضوع مطالعه به‌منظور شناخت مسئله تحقیق انجام شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Community-Based Components in Residential Complexes with the Aim of Improving the Quality of Life (Case Study: the Four Hundred Naziabad Residential Complex)

نویسندگان [English]

 • Khosro Pourjavan 1
 • Avideh Talaei 2
 • Mohamad Hadi Kaboli 3
 • Vida Taghvaei 4
1 Ph.D. Student, Department of Architecture, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Architecture, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.
4 Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Housing is one of the main pillars of family formation and is a factor in the formation of relationships between family members. The location of the residential environment lays the foundation for the connection between human beings and the community around them. Furthermore, the residential environment is the main factor in the growth and formation of human personality in dealing with their fellow human beings in society and prepares them to enter society. Residential complexes are considered as the most complex and basic function in the field of architecture of the last two centuries and can have many effects on the behavior of residents and their relationships. In order to promote social relationships in residential complexes, community-based components should be explored. The main research question addressed the factors affecting the presentation of a community-based model. Therefore, in order to answer the research question, first, the main factors related to the subject including environment, place, identity, territory and social interactions were examined and then secondary factors including neighbor affiliation, communication, collective architecture, green space and security were considered. In order to investigate the case study, the 400 Naziabad residential complex was selected and a suitable questionnaire distributed among its target residents. Statistical diagrams were used to analyze the questionnaire to reach a logical inference of the data. For this purpose, a quantitative diagram was used. It should be noted that the research method in this article was a combination with a case study, and the collection, analysis and combination of quantitative and qualitative information on the subject of study was carried out in order to identify the research problem. Finally, the necessary conclusions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Residential complexes
 • Quality of life
 • Community-based
 • Belonging
 • Residential desirability
[1] Einifar, A., & Aghlatifi, A. (2011). The concept of territory in residential complexes: a comparative study of two residential complexes in altitude in Tehran. Honar-Ha-Ye-Ziba (Memari-Va-Shahrsazi), 3(47), 17-28. https://jfaup.ut.ac.ir/article_28927.html?lang=en
[2] Kamaei, M., & Nikpour, M. (2019, May 31). The effect of the private and public spheres on housing and its related features. 4th International Conference on New Horizons in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning, New Horizon Science and Technology Association, Tehran, Iran,  https://civilica.com/doc/911571
[3] Norberg-Schulz, C. (1980). Meaning in Western Architecture (M. Qayyumi Bidhendi, Trans.). Rizzoli. https://books.google.com/books?id=5quKBxJUwvQC
[4] Alexander, C. (2014). Standard patterns in architecture  (F. Hosseini, Trans.; Third ed.). Mehrazan.
[5] Hajer, M. A., & Reijndorp, A. (2001). In Search of New Public Domain: Analysis and Strategy. NAi Publishers. https://books.google.com/books?id=6axPAAAAMAAJ
[6] Öst, C. E., & Wilhelmsson, M. (2019). The long-term consequences of youth housing for childbearing and higher education. Journal of Policy Modeling, 41(5), 845-858. https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.05.008
[7] Heidari, S. (2016). An introductory book on research methods in architecture (Third ed.). Fekrno.
[8] Einifar, A. (2007). The dominant role of early general patterns in the design of contemporary residential neighborhoods. Honar-Ha-Ye-Ziba, 4(32), 39-50. https:// jhz.ut.ac.ir/article_18865.html
[9] Islami, S. G., Hanachi, P., & Kamel Nia, H. (2009). A Comparative Analysis of “Community Architecture” with “Social Architecture” & “Participatory Architecture”. Honar-Ha-Ye-Ziba (Memari-Va-Shahrsazi), 1(39), 47-60. https:// doi.org/10.22059/jfaup.2018.68320
[10] Salmani Marvast, H., & Dehghani Tafti, M. (2019, July 25). Explain the principles and criteria of designing residential complexes in Yazd city with a collective approach. 3rd International Conference on Art, Architecture and Applications, Baharat University of India - Rahpooyan Haghighat Research Institute, Chennai, India,  https://civilica.com/doc/968850
[11] Mortazavi, S. (2001). Environmental Psychology and its Application (First ed.). Shahid Beheshti University.
[12] Hosseinpour, A., & Shirazizadeh, A. (2015). Creative City Environment. Heleh.
[13] Deilmi, S. (20110. Guide to Determining and Analyzing Spatial Structure in Iran [Master Thesis, Shahid Beheshti University]. Tehran, Iran.
[14] Saremi, H., Khalaghdoost, M., & Khodabakhshi, S. (2016). Environmental psychology in architecture and urban planning. First and last.
[15] Askari Tari, Z., & Litkoohi, S. (2016, June 15). The effect of environmental psychology on the formation of social interactions in architectural spaces. International Conference on Man, Architecture, Civil Engineering and the City, Center for Strategic Studies of Architecture and Urban Planning, Tabriz, East Azerbaijan, Iran. https://civilica.com/doc/409901
[16] Norberg-Schulz, C. (1971). Existence, Space & Architecture. Praeger. https://books. google.com/books?id=Rk60AAAAIAAJ
[17] Rahimi, A. (2015, February 25). Approach and place of social interactions in architectural design. The first conference on urban planning, management and urban development, Kharazmi Higher Institute of Science and Technology, Abadeh, Fars, Iran,  https://civilica.com/doc/584065/
[18] Friesinger, J. G., Topor, A., Bøe, T. D., & Larsen, I. B. (2019). Studies regarding supported housing and the built environment for people with mental health problems: A mixed-methods literature review. Health & place, 57, 44-53. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2019.03.006
[19] Naghizade, M. (2006). Islamic Architecture and Urban Planning (Theoretical Foundations). Rahiyan.
[20] Koohifard, E., & Dehghan, A. (2015, April 23). Critique of the relationship between urban environment and architecture with culture and identity. National Conference on Architectural Engineering, Civil Engineering and Physical Development, Panam Khat Novin Company, Kuhdasht Municipality, Kuhdasht, Lorestan, Iran,  https://civilica.com/doc/372714/
[21] Taghvaiie, H. (2012). From Style to Identity in Architecture. Honar-Ha-Ye-Ziba: (Memari-Va-Shahrsazi), 17(2), 65-74. https://doi.org/10.22059/jfaup.2012.30161
[22] Hosseini, M., & Dejdar, O. (2019, Seotember 16). Investigating the effective factors on place identity in social housing Case study: (Mehr Golha housing, Hamedan). The Second International Conference on New Horizons in Basic Sciences, Engineering and Technology, New Horizon Science and Technology Association, Tehran, Iran,  https://civilica.com/doc/980654
[23] Tavassoli, M. (1997). Principles and Methods of Urban Design and Residential Spaces in Iran. Iran Urban Planning and Architecture Studies and Research Center.
[24] Altman, I. (1975). The environment and social behavior: privacy, personal space, territory, and crowding (A. Namazian, Trans.).
[25] Lang, J. T., & Lang, H. S. A. U. N. S. W. D. U. D. J. (1987). Creating Architectural Theory: The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design. Van Nostrand Reinhold Company. https://books.google.com/books?id=lHlwQgAACAAJ
[26] Ahqar, S. M., & Radfar, B. (2015). Investigating the effective factors on promoting social interactions among the residents of a residential neighborhood (Case study: Borj Ghorban neighborhood of Hamadan). Environmental studies of Haft Hesar(14), 15-24.
[27] Naghi Lou, M., & Ahadi, P. (2016, November 8). Investigating the Impact of Contextual Architecture on Social Interactions. The first international conference on new ideas in urban architecture, geography and sustainable environment, Caspian Tea Gostar Knowledge Foundation Company in collaboration with Tarbiat Modares University Environmental Research Institute, Mashhad, Khorasan Razavi, Iran,  https://civilica.com/doc/641072
[28] Haqqani, M. (2017). Promoting social interactions in residential complexes, in order to increase the sense of belonging to the place: providing architectural design solutions. International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development Management in Iran, Tehran - Maragheh Institute of Higher Education , Maragheh University of Technology in collaboration with Tabriz University - Shahid Madani University of Azerbaijan. https://civilica.com/doc/847307/
[29] Hall, E. T. (1969). The Hidden Dimension (M. Tabibian, Trans.). Doubleday. https://books.google.com/books?id=zGYPwLj2dCoC
[30] Huang, S.-C. L. (2006). A study of outdoor interactional spaces in high-rise housing. Landscape and urban planning, 78(3), 193-204. https://doi.org/10.1016/j. landurbplan.2005.07.008
[31] Horelli, L. (2002). A methodology of participatory planning. In R. B. Bechtel, & A. Churchman (Eds.), Handbook of Environmental Psychology (pp. 607-628). Wiley, New York, United States.
[32] Nasiri, M., & Borzoi, A. (1395). Factors influencing security in the design of residential neighborhoods Case study: Three residential complexes in Gorgan; (Jam Jam residential complex of Hafezieh neighborhood, Shahriar town residential complex, Baharestan town residential complex). 4th International Congress of Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran - Permanent Secretariat of the Conference. https://civilica.com/doc/619230
دوره 18، ویژه نامه 1 - شماره پیاپی 54
عمران، هنر و معماری/ علوم پایه
شهریور 1400
صفحه 35-57
 • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 17 اردیبهشت 1400
 • تاریخ پذیرش: 20 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 20 اردیبهشت 1400