تأثیر نوع حلال، زمان و روش استخراج بر ترکیبات شیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی عصاره پوست بادمجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شیمی مواد غذایی، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

2 استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

3 دانش‌آموخته دکتری، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران.

10.48301/kssa.2020.119226

چکیده

آنتی­اکسیدان‌ها، نرکیباتی هستند که از بدن در برابر آسیب­های ناشی از رادیکال­های آزاد محافظت می­کنند. بادمجان، از رایج­ترین سبزیجات مورد استفاده در سراسر جهان است که حاوی مقدار زیادی ترکیبات زیست­فعال با خواص دارویی می­باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر نوع حلال (اتانول 80%، متانول 80% و آب)، روش استخراج (حمام فراصوت و غرقابی) و زمان استخراج (20، 60 و 80 دقیقه) بر میزان ترکیبات فنولی، فلاونوئیدی، آنتوسیانینی و قدرت مهار رادیکال DPPH، احیاءکنندگی آهن و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل عصاره‌های پوست بادمجان بود. نتایج نشان داد که اتانول 80% بهترین حلال برای استخراج ترکیبات فنولی (87/86 میلی گرم اسیدگالیک بر گرم ماده جامد) بود، درحالیکه بیشترین میزان ترکیبات فلاونوئیدی (23/18 میلی‌گرم روتین بر گرم ماده جامد) با استفاده از متانول 80% استخراج شد. محتوای آنتوسیانینی عصاره­ها در محدوده 33/4-8/0 (میلی­گرم سیانیدین در بر گرم ماده جامد) متغیر بود. استفاده از فراصوت به­میزان قابل ملاحظه‌ای، منجر به افزایش استخراج ترکیبات آنتوسیانینی گردید. در بین تیمار­های مختلف بیشترین میزان فعالیت مهار رادیکال DPPH (%96/51) و قدرت احیاءکنندگی (46/2، جذب در 700 نانومتر)، به­ترتیب مربوط به عصاره­های آبی و متانولی حاصل از روش حمام فراصوت و مدت زمان استخراج 80 دقیقه بود. بیشترین ظرفیت آنتی­اکسیدانی کل (23/2 و 27/2، جذب در 695 نانومتر) مربوط به عصاره­های متانولی استخراج شده با فراصوت در زمان­های 60 و 80 دقیقه بود. در نتیجه استفاده از فراصوت راهکاری مفید در جهت استخراج ترکیبات زیست­فعال موجود در پوست بادمجان می­باشد و می­توان از ترکیبات آنتی­اکسیدان طبیعی حاصل در فرمولاسیون­های غذایی به­عنوان جایگزین آنتی­اکسیدان­های سنتزی و تولید غذاهای فراسودمند استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Solvent Type, Time and Extraction Method on the Chemical Compositions and Antioxidant Activity of Eggplant Peel Extract

نویسندگان [English]

  • Shima kaveh 1
  • Alireza sadeghi mahoonak 2
  • khashayar sarabandi 3
1 PhD Candidate of Food Chemistry, Faculty of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
2 Professor, Faculty of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
3 PhD Candidate of Food Chemistry, Faculty of Food Science and Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Antioxidants are compounds that protect the body against free radical damages. Eggplants are one of the most common vegetables consumed all around the world, containing large amounts of bioactive compounds with medicinal properties. The aim of this study was to investigate the effect of solvent type (80% ethanol and 80% methanol and water), extraction method (ultrasonic bath and soaking) and extraction time (20, 60 and 80 minutes) on the amount of phenolic, flavonoids and anthocyanin compounds and DPPH  radical scavenging activity, Fe reducing power and total antioxidant capacity of eggplant peel extracts. The results showed that 80% ethanol was the best solvent for extraction of phenolic compounds (86.87 mg gallic acid/g), whereas the maximum flavonoids content (18.23 mg rutin/g) was extracted using 80% methanol. The anthocyanin content of the extracts varied in the range of 0.8-4.33 (mg cyanidine/g), and the use of ultrasound significantly increased the anthocyanin extraction. The DPPH radical scavenging activity and Fe reducing power of the ultrasound extracts were more than the extracts obtained from soaking method. The maximum DPPH radical scavenging activity (51.96%) and Fe reducing power (2.46, absorption at 700 nm) were related to aqueous and methanol extracts, respectively and derived from ultrasonic bath method and extraction time of 80 minutes. The maximum total antioxidant capacity (2.23 and 2.27, absorption at 695 nm) was related to methanolic extracts obtained from ultrasonic bath and extraction time of 60 and 80 minutes. As a result, utilization of ultrasound is a useful method for extraction of bioactive compounds present in eggplant peel. In addition, the obtained natural antioxidant compounds can be used in food formulations as alternatives to synthetic antioxidants and functional foods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anthocyanin
  • Eggplant peel
  • ultrasound
  • Antioxidant activity
References
[1] Fiaschi, T., & Chiarugi, P. (2012). Oxidative stress, tumor microenvironment, and metabolic reprogramming: a diabolic liaison. International Journal of Cell Biology, 2012, 762825. https://doi.org/10.1155/2012/762825
[2] Lin, C. C., & Liang, J. H. (2020). Effect of antioxidants on the oxidative stability of chicken breast meat in a dispersion system. Journal of Food Science, 67(2), 530-533. https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.2002.tb10632.x
[3] Othman, A., Ismail, A., Abdul Ghani, N., & Adenan, I. (2007). Antioxidant capacity and phenolic content of cocoa beans. Food Chemistry, 100(4), 1523-1530. https://doi. org/10.1016/j.foodchem.2005.12.021
[4] Li, Y., Jiang, B., Zhang, T., Mu, W., & Liu, J. (2008). Antioxidant and free radical-scavenging activities of chickpea protein hydrolysate (CPH). Food Chemistry, 106(2), 444-450. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.04.067
[5] Cheel, J., Theoduloz, C., Rodríguez, J. A., Caligari, P. D. S., & Schmeda-Hirschmann, G. (2007). Free radical scavenging activity and phenolic content in achenes and thalamus from Fragaria chiloensis ssp. chiloensis, F. vesca and F. x ananassa cv. Chandler. Food Chemistry, 102(1), 36-44. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.04.036
[6] Proestos, C., Boziaris, I. S., Nychas, G. J. E., & Komaitis, M. (2006). Analysis of flavonoids and phenolic acids in Greek aromatic plants: Investigation of their antioxidant capacity and antimicrobial activity. Food Chemistry, 95(4), 664-671. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.01.049
[7] Jerković, I., Mastelić, J., Marijanović, Z., Klein, Ž., & Jelić, M. (2007). Comparison of hydrodistillation and ultrasonic solvent extraction for the isolation of volatile compounds from two unifloral honeys of Robinia pseudoacacia L. and Castanea sativa L. Ultrasonics Sonochemistry, 14(6), 750-756. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2006.12.014
[8] Vilkhu, K., Mawson, R., Simons, L., & Bates, D. (2008). Applications and opportunities for ultrasound assisted extraction in the food industry — A review. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 9(2), 161-169. https://doi.org/10.1016/j.ifset.2007.04.014
[9] Turkmen, N., Sari, F., & Velioglu, Y. S. (2006). Effects of extraction solvents on concentration and antioxidant activity of black and black mate tea polyphenols determined by ferrous tartrate and Folin–Ciocalteu methods. Food Chemistry, 99(4), 835-841. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.08.034
[10] Matsubara, K., Kaneyuki, T., Miyake, T., & Mori, M. (2005). Antiangiogenic activity of nasunin, an antioxidant anthocyanin, in eggplant peels. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53(16), 6272-6275. https://doi.org/10.1021/jf050796r
[11] Wang, H., & Helliwell, K. (2001). Determination of flavonols in green and black tea leaves and green tea infusions by high-performance liquid chromatography. Food Research International, 34(2), 223-227. https://doi.org/10.1016/S0963-9969(00)00156-3
[12] Hayouni, E. A., Abedrabba, M., Bouix, M., & Hamdi, M. (2007). The effects of solvents and extraction method on the phenolic contents and biological activities in vitro of Tunisian Quercus coccifera L. and Juniperus phoenicea L. fruit extracts. Food Chemistry, 105(3), 1126-1134. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2007.02.010
[13] Chekin, F., & Karimi Roozbehani, N. (2016). Ultrasonic extraction of aqueous phenolic compounds of green and black tea. Food Processing and Production, 6(4), 16-26. http://fimag.iauamol.ac.ir/Article.aspx?AId=3&AspxAutoDetectCookieSupport=1
[14] Sardarodiyan, M., Mehraban Sang Atash, M., & Arianfar, A. (2016). The optimization and comparison of different extraction approaches (ultrasound and maceration) on chemical composition of Elaeagnus angustifolial L. extract. Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 4(3), 74-94. http://ecophytochemical.gorganiau.ac.ir/ article_587337.html
[15] Martino, E., Ramaiola, I., Urbano, M., Bracco, F., & Collina, S. (2006). Microwave-assisted extraction of coumarin and related compounds from Melilotus officinalis (L.) Pallas as an alternative to Soxhlet and ultrasound-assisted extraction. Journal of Chromatography A, 1125(2), 147-151. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2006.05.032
[16] Slinkard, K., & Singleton, V. L. (1977). Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods. American journal of enology and viticulture, 28(1), 49-55. https://www.ajevonline.org/content/28/1/49
[17] Quettier-Deleu, C., Gressier, B., Vasseur, J., Dine, T., Brunet, C., Luyckx, M., Cazin, M., Cazin, J.-C., Bailleul, F., & Trotin, F. (2000). Phenolic compounds and antioxidant activities of buckwheat (Fagopyrum esculentum Moench) hulls and flour. Journal of Ethnopharmacology, 72(1), 35-42. https://doi.org//10.1016/S0378-8741(00)00196-3
[18] Muanda, F. N., Soulimani, R., Diop, B., & Dicko, A. (2011). Study on chemical composition and biological activities of essential oil and extracts from Stevia rebaudiana Bertoni leaves. LWT - Food Science and Technology, 44(9), 1865-1872. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.12.002
[19] Shimada, K., Fujikawa, K., Yahara, K., & Nakamura, T. (1992). Antioxidative properties of xanthan on the autoxidation of soybean oil in cyclodextrin emulsion. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(6), 945-948. https://doi.org/10. 1021/jf00018a005
[20] Yildirim, A., Mavi, A., & Kara, A. A. (2001). Determination of antioxidant and antimicrobial activities of Rumex crispus L. extracts. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 49(8), 4083-4089. https://doi.org/10.1021/jf0103572
[21] Prieto, P., Pineda Priego, M., & Aguilar Urbano, M. (2013). Spectrophotometric quantitation of antioxidant capacity through the formation of a phosphomolybdenum complex: specific application to the determination of vitamin E1. 1-6. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1015.1778&re p=rep1&type=pdf
[22] Zhou, K., & Yu, L. (2004). Effects of extraction solvent on wheat bran antioxidant activity estimation. LWT - Food Science and Technology, 37(7), 717-721. https:// doi.org/10.1016/j.lwt.2004.02.008
[23] Pham, H. N. T., Nguyen, V. T., Vuong, Q. V., Bowyer, M. C., & Scarlett, C. J. (2015). Effect of Extraction Solvents and Drying Methods on the Physicochemical and Antioxidant Properties of Helicteres hirsuta Lour. Leaves. Technologies, 3(4), 285-301. https://doi.org/10.3390/technologies3040285
[24] Ghasemzadeh, A., Jaafar, H. Z., Juraimi, A. S., & Tayebi-Meigooni, A. (2015). Comparative Evaluation of Different Extraction Techniques and Solvents for the Assay of Phytochemicals and Antioxidant Activity of Hashemi Rice Bran. Molecules, 20(6), 10822-10838. https://doi.org/10.3390/molecules200610822
[25] Jung, E.-J., Bae, M.-S., Jo, E.-K., Jo, Y.-H., & Lee, S.-C. (2011). Antioxidant activity of different parts of eggplant. Journal of Medicinal Plants Research, 5(18), 4610-4615. https://academicjournals.org/article/article1380729661_Jung%20et%20al.pdf
[26] Akhbari, M., Hamedi, S., & Aghamiri, Z.-s. (2019). Optimization of total phenol and anthocyanin extraction from the peels of eggplant (Solanum melongena L.) and biological activity of the extracts. Journal of Food Measurement and Characterization, 13(4), 3183-3197. https://doi.org/10.1007/s11694-019-00241-1
[27] Boulekbache-Makhlouf, L., Medouni, L., Medouni-Adrar, S., Arkoub, L., & Madani, K. (2013). Effect of solvents extraction on phenolic content and antioxidant activity of the byproduct of eggplant. Industrial Crops and Products, 49, 668-674. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.06.009
[28] Suzuki, M., Watanabe, T., Miura, A., Harashima, E., Nakagawa, Y., & Tsuji, K. (2002). An extraction solvent optimum for analyzing polyphenol contents by Folin-Denis assay. Journal of the Japanese Society for Food Science and Technology (Japan), 49(7), 507-511. https://doi.org/10.3136/nskkk.49.507
[29] Ma, Y.-Q., Chen, J.-C., Liu, D.-H., & Ye, X.-Q. (2009). Simultaneous extraction of phenolic compounds of citrus peel extracts: Effect of ultrasound. Ultrasonics Sonochemistry, 16(1), 57-62. https://doi.org/10.1016/j.ultsonch.2008.04.012
[30] Hassan Niya, M., Aryai, P., & Fatahi, E. The effect of extraction methods on phenolic and tocophorol content and antioxidant properties of dill extracts (Anethum graveolens). Journal of food science and technology(Iran), 13(57), 109-119. http:// fsct.modares.ac.ir/article-7-3016-en.html
[31] Rodsamran, P., & Sothornvit, R. (2019). Extraction of phenolic compounds from lime peel waste using ultrasonic-assisted and microwave-assisted extractions. Food Bioscience, 28, 66-73. https://doi.org/10.1016/j.fbio.2019.01.017
[32] Ferarsa, S., Zhang, W., Moulai-Mostefa, N., Ding, L.-H., Jaffrin, M., & Grimi, N. (2018). Recovery of anthocyanins and other phenolic compounds from purple eggplant peels and pulps using ultrasonic-assisted extraction. Food and Bioproducts Processing, 109, 19-28. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2018.02.006
[33] Das, N., & Pereira, T. (1990). Effects of flavonoids on thermal autoxidation of palm oil: structure-activity relationships. Journal of the American Oil Chemists’ Society, 67(4), 255-258. https://doi.org/10.1007/BF02540652
[34] Chang, C. C., Yang, M. H., Wen, H. M., & Chern, J. C. (2002). Estimation of Total Flavonoid Content in Propolis by Two Complementary Colorimetric Methods. Journal of Food and Drug Analysis, 10(3), 178-182. https://doi.org/10.38212/2224-6614.2748
[35] Salmanian, S., Sadeghimahoonak, A., Jamson, M., & Tabatabaee Amid, B. (2013). Identification and quantification of phenolic acids, radical scavenging activity and ferric reducing power of Eryngium caucasicum Trautv. ethanolic and methanolic extracts. Research and Innovation in Food Science and Technology, 2(2), 193-204. https://doi.org/10.22101/jrifst.2013.09.16.227
[36] Katsube, N., Iwashita, K., Tsushida, T., Yamaki, K., & Kobori, M. (2003). Induction of apoptosis in cancer cells by Bilberry (Vaccinium myrtillus) and the anthocyanins. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 51(1), 68-75. https://doi.org/10.1021/jf025781x
[37] Lapornik, B., Prošek, M., & Golc Wondra, A. (2005). Comparison of extracts prepared from plant by-products using different solvents and extraction time. Journal of Food Engineering, 71(2), 214-222. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2004.10.036
[38] Pedram Nia, A., Sharifi, A., & Tawaklipur, H. (2010). Optimization of barberry anthocyanin extraction process in the presence of ultrasound. Innovation in Food Science and Technology, 2(1), 45-52. http://jfst.iaus.ac.ir/article_528561.html
[39] Zhuang, H., Tang, N., & Yuan, Y. (2013). Purification and identification of antioxidant peptides from corn gluten meal. Journal of Functional Foods, 5(4), 1810-1821. https://doi.org/10.1016/j.jff.2013.08.013
[40] Horincar, G., Enachi, E., Stănciuc, N., & Râpeanu, G. (2019). Extraction and characterization of bioactive compounds from eggplant peel using ultrasound-assisted extraction. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati Fascicle VI--Food Technology, 43(1), 40-53. https://doi.org/10.35219/foodtechnology.2019.1.03
[41] Khantaphant, S., Benjakul, S., & Ghomi, M. (2011). The effects of pretreatments on antioxidative activities of protein hydrolysate from the muscle of brownstripe red snapper (Lutjanus vitta). LWT - Food Science and Technology, 44(4), 1139-1148. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2010.10.009
[42] Arkoub-Djermoune, L., Benmeziane, F., Madani, K., & Boulekbache-Makhlouf, L. (2020). Optimization of phenolic compounds recovery and in vitro antioxidant activity of Algerian eggplant (Solanum melongena L.). Advances in Horticultural Science, 33(4), 567-580. https://doi.org/10.13128/ahsc-8214
[43] Ye, F., Liang, Q., Li, H., & Zhao, G. (2015). Solvent effects on phenolic content, composition, and antioxidant activity of extracts from florets of sunflower (Helianthus annuus L.). Industrial Crops and Products, 76, 574-581. https://doi.org/ 10.1016/j.indcrop.2015.07.063
[44] Arabshahi-Delouee, S., & Urooj, A. (2007). Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica L.) leaves. Food Chemistry, 102(4), 1233-1240. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.07.013
[45] Rezaei Armi, S., & Raftani Amiri, Z. (2017). Evaluation of phenolic, flavonoid contents and antioxidant activity of queous and alcoholic extract of Rosa Canina L. fruits north of Iran. Journal of Food Research (Agricultural Science), 27(3), 65-76. https: //foodresearch.tabrizu.ac.ir/article_6510.html?lang=en
[46] Li, J.-w., Ding, S.-d., & Ding, X.-l. (2005). Comparison of antioxidant capacities of extracts from five cultivars of Chinese jujube. Process Biochemistry, 40(11), 3607-3613. https://doi.org/https:/doi.org/10.1016/j.procbio.2005.03.005