بررسی روند تغییرات ویژگی های مورفولوژی و آناتومی چوب درخت زبان گنجشک (Fraxinus excelsior) در محور شعاعی ساقه (مطالعه موردی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دپارتمان علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده شهید هاشمی‌نژاد، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان مازندران، ایران.

10.48301/kssa.2020.119214

چکیده

در این تحقیق، به بررسی ویژگی بیومتری الیاف و میکروسکوپی چوب زبان گنجشک پرداخته شد. به همین منظور، یک ساقه کاملاً سالم درخت زبان گنجشک بومی منطقه چمستان انتخاب و یک دیسک به ضخامت 5 سانتی‌متر در ارتفاع قطر برابر سینه تهیه و در جهت عرضی نمونه‌های آزمونی  cm2×2 به طول cm 3 از مغز به سمت پوست به صورت متوالی قطع و بررسی شد. سپس خواص بیومتری الیاف شامل طول الیاف، قطر حفره سلولی، قطر کلی فیبر و ضخامت دیواره سلولی اندازه‌گیری شده است. نتایج حاصل از بررسی‌ها نشان داد که روند تغییرات این ویژگی‌های از ناحیه مغز به سمت ناحیه پوست، یک الگوی افزایشی را طی می‌کند. به منظور مطالعه میکروسکوپی چوب درخت زبان گنجشک، مقاطع میکروسکوپی از سه سطح عرضی، مماسی و شعاعی چوب نزدیک به پوست درخت زبان گنجشک تهیه و توسط یک میکروسکوپ نوری، ارزیابی شد. نتایج بررسی‌های آناتومی، بیانگر آن بود که درخت زبان گنجشک، جزو گونه‌های پهن‌برگ بخش روزنه‌ای، مرز حلقه رویشی مشخص، دریچه آوندی ساده، منافذ بین دیواره آوند از نوع متناوب و فاقد تیل می‌باشد.     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Changing Trends in Morphological and Anatomical Characteristics of fraxinus excelsior in Stem Radial Axis (Case Study: Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

 • ali hassanpoor tichi 1
 • Mojtaba Rezanezhad Divkolae 1
 • Amin Khatiri 2
 • Reza Alizadeh 2
1 Department of Wood Science and Engineering, Technical Faculty No. 2, Mazandaran Branch, Technical and Vocational University (TVU), Sari, Iran.
2 BSc Student, Department of Wood Science and Engineering, Technical Faculty No. 2, Mazandaran Branch, Technical and Vocational University (TVU), Sari, Iran.
چکیده [English]

In this research study, the biometric properties of fibers and microscopy of fraxinus wood were investigated. For this purpose, a perfectly healthy stem of the fraxinus tree native to Chamestan area was selected and one disc of 5 cm thickness was prepared at breast height. In transverse direction, the test specimens were cut 2 × 2 cm to 3 cm from the pith to the bark sequentially and examined. Then, the biometric properties of the fibers including fiber length, fiber lumen diameter, cell wall thickness and fiber diameter were measured.
 The results showed that all the dimensional properties of the fibers from the brain to the skin were increasing. In order to microscopically study fraxinus tree wood, microscopic sections of three transverse, tangential and radial surfaces of wood close to the bark of the fraxinus tree were prepared and evaluated by a light microscope. Results of the anatomical study indicated that the fraxinus tree is a ring porous hardwood species with distinct growth, simple perforation plates and scalariform, alternate intervessel pits and without tyloses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fraxinus excelsior
 • Morphology
 • ring porous
 • alternative pit
 • simple perforation
References
[1] Schweingrober, F., & Lenz, O. (2011, September 27). Atlas of Woods of Northern Iran: Microscopic description and diagnosis of important species (D. Parsanjad, Trans.). Institute of Printing and Publishing, University of Tehran. https://www.adinehbook. com/gp/product/964034222X
[2] Aliabadi, M., Akbarpoor, E., Saraeyan, A., & Roshnasan, J. (2011). Biometrical properties of hornbeam fibers from Astara. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 26(3), 535-544. https://doi.org/10.22092/ijwpr.2011.117234
[3] Nosrati, B., Haghpanah, M., Masoudifar, M., & Dorostkar, A. (2015). Comparative on the Microscopic Properties of wood near the pith to bark in Dalbergia sissoo in ShoshDanial. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 30(3), 351-361. https://doi.org/10.22092/ijwpr.2015.12930
[4] Hassanpoor Tichi, A., Najafian, M., Rafiei, O., & Khakzadian, S. M. (2016, March 7). Investigation of anatomical features of young and mature beech wood in longitudinal axes of stem National Conference on Wood and Lignocellular Products, Faculty of Engineering, No. 2, Sari, Gonbad Kavous University, Golestan, Iran.  https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=81407
[5] Hasanpoor Tichi, A., & Rezanezhad Divkolae, M. (2019). Anatomical, physical and biometric properties of Ficus carica in longitudinal and transverse direction of tree stem. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(2), 228-241. https://doi. org/10.22092/ijwpr.2019.127323.1564
[6] Franklin, G. (1946). A rapid method of softening wood for microtome sectioning. Tropical woods, 88, 35-36. https://eurekamag.com/research/013/622/013622801.php
[7] Gärtner, H., & Schweingruber, F. (2013). Microscopic Preparation Techniques for Plant Stem Analysis. Verlag Dr. Kessel, Remagen, Germany. https://www.researchgate. net/publication/253341899_Microscopic_Preparation_Techniques_for_Plant_Stem_Analysis
[8] Bhat, K., Bhat, K., & Dhamodaran, T. (1989). Fibre length variation in stem and branches of eleven tropical hardwoods. IAWA Journal, 10(1), 63-70. https://brill.com/view/ journals/iawa/10/1/article-p63_10.xml?language=en
دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 48
کشاورزی
شهریور 1399
صفحه 85-96
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 11 شهریور 1399
 • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 23 شهریور 1399