شناسایی و تبیین شاخص‌ها و راهکارهای تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران.

3 دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران.

چکیده

تولید پاک‌تر سبب حفظ مواد اولیه،‌ آب، انرژی بر طرف کردن مواد اولیه خطرناک و کاهش مقدار و سمیت مواد منتشره و زباله‌ها در طول فرایند تولید می‌شود. این تولید، راهبردی جهانی به‌منظور ایجاد تغییرات موردنیاز در تکنولوژی و صنعت می‌باشد. از آنجایی که کارخانه‌ها تخته فیبر دانسیته متوسط با مشکلاتی چون مصرف بی‌رویه انرژی، تولید مقدار قابل‌توجهی ضایعات جامد و مواد اولیه خام و ... مواجه می‌باشند. لذا باید کاهش اثرات سوء این مشکلات را در هم‌سویی با استرات‍ژی‌های تولید پاک‌تر، در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. این مقاله به تشریح نتایج بخش اول پروژه تحقیقاتی اولویت‌بندی شاخص‌ها و راهکارهای تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر دانسیته متوسط به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی می‌پردازد. پس از تحقیقات میدانی شاخص‌های اصلی تولید پاک‌تر در این صنعت به 62 زیر شاخص در ۵ شاخص اصلی (اصلاح محصول، تغییر فرایند، بازیافت، اجرای نظام BOM و سرمایه‌های انسانی) شناسایی و تقسیم شدند.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Explanation of Cleaner Production Indicators and Solutions in Medium Density Fiberboard (MDF) Factory

نویسندگان [English]

  • fatemeh Hassani khorshidi 1
  • majid azizi 2
  • hamid zare Hossein Abadi 3
  • mehdi faezipour 3
1 PhD Candidate, Wood and Cellulose Products Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Wood and Paper Sciences, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
3 Associate Professor, Department of Wood and Paper, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.
چکیده [English]

Cleaner production helps preserve raw materials and water. It also eliminates hazardous materials and reduces the amount of emission toxicity as well as waste in the production process. This type of production is a universal strategy to make the necessary changes to technology and industry. Since factories of medium density fiberboard face such problems as excessive energy consumption and production of significant amounts of solid waste, reducing the adverse effects of these problems, in line with cleaner production strategies, should be considered a priority in planning. This article describes the results of the first phase of a research project which aimed to prioritize the cleaner production criteria in a medium density fiberboard factory through a hierarchical analysis process. After rigorous field research, the main criteria of product improvement, process change, recycling, implementation of BOM system, and human resources were identified and subsequently divided into 62 sub-criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Production
  • Cleaner Production
  • Medium Density Fiberboard (MDF)
  • Criteria
  • Sub-criteria
References
[1] Nabi Bidhendi, G., Howidi, H., Nasrabadi, T., & Mohammadnejad, S. (2007, February 19-20). Introducing a cleaner production approach to optimize energy consumption in industry, a case study: food industry. The first specialized conference on environmental engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/11825
[2] Wilson, J. (2010). Life-cycle inventory of medium density fiberboard in terms of resources, emissions, energy and carbon. Wood and fiber science, 42(Special Issue 1), 107-124. https://wfs.swst.org/index.php/wfs/article/view/706
[3] Wilson, J. B. (2010). Life-cycle inventory of particleboard in terms of resources, emissions, energy and carbon. Wood and Fiber Science, The Society of Wood Science and Technology, 42(Special Issue 1), 90-106. https://wfs.swst.org/index. php/wfs/article/view/1349
[4] Meil, J., Bushi, L., Garrahan, P., Aston, R., Gingras, A., & Elustondo, D. (2009). Status of energy use in the Canadian wood products sector. O. Canadian Industry Program for Energy Conservation (CIPEC) Office of Energy Efficiency Natural Resources Canada. https://library.fpinnovations.ca/en/permalink/fpipub5625
[5] Pullen, S. (2000). Estimating the embodied energy of timber building products. Journal of the Institute of Wood Science, 15(3), 147-151. https://www.semanticscholar.org/ paper/Estimating-the-embodied-energy-of-timber-building-Pullen/507b7b4dd80 8 bfad1e3de67cb27f4cd600bbcb44
[6] Lawson, B., & Rudder, D. (1996). Building Materials, Energy and the Environment: Towards Ecologically Sustainable Development. Royal Australian Institute of Architects. https://books.google.com/books?id=A5pcAAAACAAJ
[7] Myers, G. E., & Nagaoka, M. (1980, September 23-25). Formaldehyde form UF-bonded panels--its measurement and its relation to air contamination. Wood adhesives-research, application, and needs, Madison, WI. https://hero.epa.gov/hero/index. cfm/reference/details/reference_id/6036828
[8] Doost Hosseini, K. (2007, August 14). Production technology and application of compressed wood panels. University of Tehran Press. https://www.adinehbook.co m/gp/product/9640355428
[9] Madihi Bidgoli, Z. (2014, September 14). Guide to designing photovoltaic systems to supply electricity by climate and land use. E. R. I. Technical System Affairs, Deputy Minister of Strategic Supervision of the Ministry of Energy. http://www.satba.gov. ir/suna_content/media/image/2015/09/3922_orig.pdf
[10] Ghorbannezhad, P., Dehghani Firoozabadi, M. R., & Yazdan Moghadam, J. (2018). Appropriate System Design of Wastewater Treatment Plants for Wood Panel Industries. 7(1), 77-92. https://doi.org/10.22069/ejang.2019.7068.1205