اثر نوع ماده لیگنوسلولزی و میزان اثرگذاری چسب بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته‌خرده‌چوب

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مهندسی چوب و کاغذ

چکیده

در پژوهش حاضر استفاده از الیاف کاه گندم و خرده‌چوب صنعتی به‌عنوان منبع لیگنوسلولزی تجدیدپذیر، در ساخت تخته‌خرده‌چوب بررسی شد بدین‌منظور میزان مصرف چسب اوره فرمالدهید در دو سطح 10 و 12 درصد براساس وزن خشک ماده اولیه تعیین شد فشرده‌سازی کیک با پرس گرم هیدرولیک با فشار 150 بار و زمان 12 دقیقه و با دمای 150 درجه سلسیوس صورت پذیرفت سپس خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه‌های ساخته‌شده از جمله جذب آب پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری، واکشیدگی ضخامت پس از 2 و 24 ساعت غوطه‌وری، چسبندگی داخلی، مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی مطابق با استاندارد EN310 بررسی شد نتایج نشان داد استفاده از کاه گندم در ساخت تخته‌خرده‌چوب به دلیل آب‌دوستی آن سبب افزایش جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت شد؛ بدین معنا که اثر نوع ماده اولیه لیگنوسلولزی بر واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت، بستگی به درصد چسب مورد استفاده داشت استفاده از الیاف خرده‌چوب صنعتی نسبت به ذرات کاه گندم، سبب کاهش معنی‌داری در جذب آب و واکشیدگی ضخامت 2 و 24 ساعت نمونه‌ها شد با افزایش درصد چسب مصرفی، در جذب آب 2 و 24 ساعتِ نمونه‌ها کاهش معنی‌داری ملاحظه شد چسبندگی داخلی نمونه‌های ساخته‌شده با خرده‌چوب صنعتی نسبت به نمونه‌های ساخته‌شده با کاه گندم، افزایش معنی‌داری نشان داد مدول الاستیسیته و مدول گسیختگی نمونه‌های ساخته‌شده با کاه گندم، به دلیل فشردگی بیشتر ذرات کاه حین پرس، افزایش معنی‌داری نشان داد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of lignocellulosic material and resin content on physical and mechanical properties of particleboard

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ghofrani 1
  • Anooshe fazeli 2
چکیده [English]

In the present study the use of wheat straw fibers and industrial wood particle as a renewable lignocellulosic resources for manufacturing particleboard was investigated For this purpose urea formaldehyde resin was used at two levels of 10% and 12% based on the dry weight of the raw material The cake was compressed by a hot hydraulic press at a pressure of 150 bar for 12 minutes at 150 ° CThen physical and mechanical properties of samples such as water absorption and thickness swelling after 2 and 24 hours immersion in water internal bonding modulus of elasticity and modulus of rupture were evaluated according to EN310 The results showed that the wheat straw fibers increased water absorption and swelling thickness of 2 and 24 hours due to increase in hydrophilicity; That is the effect of the type of lignocellulosic material on the thickness swelling of 2 and 24 hours depended on the percentage of resin used Application of industrial wood particle fibers in comparison to wheat straw particles decreased significantly water absorption and thickness swelling of 2 and 24 hours Remarkable decrease in water absorption of 2 and 24 h was observed with increasing resin content The internal bonding of samples made with industrial wood particle showed a significant increase compared to the samples made with wheat straw Modulus of elasticity and modulus of rupture of samples made with wheat straw increased significantly due to the greater compression of straw particles during pressing