اصل همنشینی اضداد در عرفان، هنر و معماری ایرانی

نویسندگان

1 دانشگاه فنی و حرفه ای تهران دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران،

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز معماری

چکیده

هنر و ﻣﻌﻤﺎری بیش از آنکه ﻣﺤﺼﻮل تصمیم ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﺑﺴﻨﺪه‌ﻛﺮدن ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪ و شکل آن‌ها و ﻏﻔﻠﺖ از پیوندشان ﺑﺎ بستر فرهنگی، ﺑﻪ ﺳﻄﺤﻲ‌نگری می‌انجامد در منطق آمده است که نمی‌شود دو ضد را با هم جمع کرد منطق ارسطویی نیز مؤید دوگانه‌انگاری، تمایزها، کثرت‌ها و تباین‌هاست؛ حال آنکه به نظر می‌رسد، اوصاف خداوند و زوجیت‌ها در عالم و تفکر عرفانی مؤید اجتماع ضدین است در عرفان مسیحی و تائیسم نیز جمع ضدین پذیرفته شده است در مباحث هرمنوتیک جدید نیز جمع اضداد دیده می‌شود هدف از پژوهش حاضر بررسی اصل همنشینی اضداد در ذات تفکرات عرفانی و تأثیر آن در جوهرة هنر و معماری و یافتن و تبیین مصادیق شکلی آن است و در این راستا، براساس روش کیفی و راهبرد استدلال منطقی به بررسی اصل همنشینی اضداد در ذات تفکرات عرفانی و مظاهر هنری و معماری آن پرداخته و بررسی کیفیت‌های متضاد در مصادیق آن‌ها را پی‌جو می‌شود نتایج پژوهش نشان می‌دهد همنشینی و وحدت اضداد سرتاسر عالم هستی را فرا گرفته است؛ حکمتی که پس از نفوذ در جامعه، رفته‌رفته به هنجار و ارزش و ذوق بدل شده و آگاهانه و ناآگاهانه در هنر و معماری نیز به منصه ظهور رسیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Principle of the coincidence of opposites in mysticism, Iranian art and architecture

نویسندگان [English]

  • vida taghvaei 1
  • sahar borhanifar 2
1
2
چکیده [English]

Art and architecture are mainly the product of community culture rather than that of one or more individuals decision Being content with the bodies recognition and their form and neglecting their link with the cultural context leads to the superficiality It is written in logic that two opposites can not be combined Aristotles logic also confirms the dualism the distinctions the varieties and the differences while it seems that gods adjectives and dualities in the world and the mystical thinking confirm coincidence of opposites Also in Christian and Taoism mysticism coincidence of opposites is also accepted It also exist in the new hermeneutics Rumi knows the opposites and the coincidence of opposites from the principles of creation The Principle of combination and the coincidence of opposites can be seen among all the worlds phenomena
The purpose of the present research is to prove the coincidence of opposites in the essence of mystical thoughts and its impact on the essence of art and architecture and to find the case studies In this regard based on the qualitative method and the strategy of logical reasoning we study the principle of the coincidence of opposites in the essence of mystical thoughts and its art and architecture manifestations and study the contrasting qualities in their case studies The results of the research show that the coincidence of opposites in the universe is theology and one of the principles of creation The theology that after penetrating in to the society gradually has turned in to the norm the value and the taste and has consciously and unintentionally emerged in art and architecture