تحلیل عددی تأثیر بلانکت رسی و دیوار آب‌بند بر کاهش نشت از پی سد خاکی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه آموزش عالی طبری بابل

2 موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران دانشکده فنی

چکیده

اختلاف تراز آب در دو طرف سد‌های خاکی، امکان نشت آب از بدنه و پی سد خاکی را سبب خواهد شد روش‌های گوناگونی مانندِ اجرای بلانکت رسی، دیوار آب‌بند و ترکیبی از آن‌ها برای کاهش نشت از بستر سد خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد در مقاله حاضر با استفاده از نرم‌افزار Seep/w میزان نشت عبوری از پی سد خاکی تحت تأثیر بلانکت رسی، دیوار آب‌بند و ترکیبی از آن‌ها مطالعه شده است نتایج این بررسی نشان می‌دهد ترکیب بلانکت و دیوار آب‌بند با ارتفاع کامل تا انتهای لایه نفوذ‌پذیر در مقابلِ حالت بدون بلانکت، تأثیر چندانی نداشته و درصد کاهش نشت در دو مورد تقریباً یکسان است، ولی در مقابل چنان‌چه از دیوار آب‌بند ناقص به همراه بلانکت استفاده شود، میزان کاهش نشت نسبت به حالت بدون بلانکت افزایش دوبرابری خواهد داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical analysis of the effects of clay blanket and cut-off wall on reducing seepage from earth dam foundation

نویسندگان [English]

  • mohammadjavad shabani 1
  • Farzad Farokhzad 2
  • Farshad Shojaei 2
چکیده [English]

Water level difference on both sides of earth dam provides seepage of water from body and foundation of dam Various methods such as the implementation of a clay blanket cutoff wall and combination of them are used to reduce seepage from the foundation of earth dam In present study Seep/w software was used to investigate the seepage from the foundation of earth dam under the influence of clay blanket cutoff wall and combined method of them The results showed that combination of clay blanket and cutoff wall with full height by the end of permeable layer was not significantly effective compare to case without clay blanket and reduction in seepage (percentage) was almost identical in the both cases But if clay blanket is used with incomplete cutoff wall reduction in seepage will be doubled compared to the use of incomplete cutoff wall without clay blanket