تبیین میزان امنیت در محله‌های شهری بر مبنای شاخص‌های کالبدی و طراحی محیط؛ نمونه موردی شهر ایلام

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای ایلام آموزشکده فنی‌وحرفه‌ای پسران ایلام

چکیده

امروزه به جای تبیین انگیزش ارتکاب جرم در ذهن مجرم، محیط و شرایطی تبیین می‌شود که به مجرمان انگیزه و فرصت ارتکاب جرم می‌دهد؛ ازاین‌رو توجه به نقش محیط و کالبد شهر در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری اهمیت اساسی دارد هدف اصلی پژوهش، سنجش فضایی بافت محله‌های شهری به منظور شناسایی محیط‌های ناامن در محله‌ها براساس مدل‌های تحلیلی است از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است روش گردآوری داده‌ها در حوزۀ مطالعات میدانی، روش پیمایشی است ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه، چک‌لیست و مشاهده‌های عینی است نتایج نشان می‌دهد عواملی مانندِ حاشیه‌نشینی، دسترسی اندک به خدمات شهری، پایین‌بودن سطح کیفیت محیط، فرسودگی بافت و نامتنوع‌بودنِ کاربری‌ها در محیط، از مهم‌ترین عواملی هستند که سبب کاهش امنیت محیطی در محله‌های شهر ایلام شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

(Explanation of security in urban neighborhoods based on physical indicators and environmental design (Case Study: Ilam city

نویسنده [English]

  • mansour mansouri
چکیده [English]

Today the explanation of the motive for criminal acts in the mind of the perpetrator is the range and conditions that lead to the perpetrators and the opportunity to create the crime and thereby facilitate the commission of the crime Therefore attention to the role of the environment and heart of the city is important in reducing and preventing urban crime The main objective of the research is to measure urban spatial texture in order to identify insecure environments in the neighborhoods based on the analytical model The present research is an applied and descriptiveanalytical method The method of data collection in the field of field studies is survey method The data collection tool is a questionnaire checklist and objective observation The results of the research show that factors such as the environment lack of access to urban services tissue erosion and lack of diversification of the environment are the most important factors in reducing the security environment in the neighborhoods of Ilam