ارائه مدلی جامع و اجرایی برای استقرار مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی براساس استاندارد PMBOK

نویسندگان

دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا دانشکده صنایع ، مکانیک و هوافضا

چکیده

بیشترِ پروژه‌های ساختمانی از تأخیر در اجرای تعهدات رنج می‌برند تأخیر، عاملی اثرگذار بر ایجاد اختلال در اقتصاد پروژه است که حتی در مواردی حیات و ارزش سهام آن را نیز به خطر می‌اندازد و سود حاصل برای پیمانکار و کارفرما را کاهش می‌دهد اغلب شرکت‌های عمرانی فاقد فرایندها و حتی فرهنگ مناسب برای مدیریت ریسک هستند که عاملی کلیدی در اجرای موفق پروژه است از سویی در استاندارد PMBOK شیوۀ اجرای مدیریت ریسک بیان نشده، بلکه تنها الزام‌ها شرح داده شده است در تحقیق حاضر شناسایی ریسک از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است، سپس مقدار ریسک‌ها با توجه به نتایج پرسشنامه‌ای که برای خبرگان و مدیران پروژه ارسال شده بود و از طریق روش‌های RPN و FMEA فازی، محاسبه شده است در انتها نیز ریسک‌هایی که مقدار محاسبه‌شدۀ آن‌ها در محدودۀ استاندارد نباشد، از طریق روش‌های FTA و ETA تجزیه‌و‌تحلیل شده و احتمال کاهش آن‌ها بررسی می‌شود مدل مربوطه در پروژه ساختمانی بزرگی اعمال شده و نتایج آن در این مقاله تشریح شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comprehensive and Practical Model to Implement Risk Management in Construction Projects based on PMBOK Standard

نویسندگان [English]

  • Shiva Mansoorzadeh
  • Mohammadhussein Nezami Pakdeh
چکیده [English]

Delay and cost over and the main obstacle in nearly every large project It is understood that even in some cases it can affect project life and stocks value; reducing profit of contractor and employer The most construction company lack an appropriate process for risk management For some the deprivation of necessary working culture withheld them from proper implementation of risk management Therefore the present study identifies the risk through literature review and case studies and then calculates the risks according to the results of a questionnaire that sent to experts and project managers through fuzzy RPN and FMEA methods Finally risk factors that are not within the standard range are analyzed through FTA and ETA methods and their probability of reduction is estimated The relevant model is applied to a large construction project and its results are described in this article