پایدارسازی و کنترل سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم‌های فرا‌ابتکاری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا گروه برق، واحد بین المللی جلفا

چکیده

الگوریتم جست‌وجوی کوکو (CS) در این مقاله برای نصب بهینه‌ی پایدارساز سیستم قدرت(PSS) طراحی‌شده در یک سیستم قدرت چند‌ماشینه معرفی شده است مشکل تنظیم پارامتر PSS به‌عنوان یک مسئله‌ی بهینه‌سازی که توسط الگوریتم CS حل شده، فرموله شده است یک مقدار ویژه بر‌اساس تابع هدف شامل نسبت میرایی و فاکتور میرایی از حالت‌های الکترومکانیکی میراشونده‌ی کُند برای مشکل طراحی PSS در نظر گرفته شده است عملکرد CS که براساس ‌PSSها(CSPSS) با الگوریتم ژنتیک (GA) ارائه شده، بر پایه‌یPSSS (GAPSS) و PSSها (CPSS) متعارف در شرایط عملیاتی و اختلالات مختلف مقایسه شده و نتایج حاصل از CSPSS از طریق تجزیه ‌و تحلیل در حوزه‌ی زمان توسعه داده شده و مقادیر ویژه و شاخص‌های عملکردی تأیید شده است همچنین اثر الگوریتم پیشنهادی در ارائه‌ی ویژگی‌های میرایی خوب، به تأیید رسیده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Stabilization and control of the power system using meta-heuristic algorithms

نویسنده [English]

  • Mehdi Sabri
چکیده [English]

The Cuckoo Search algorithm (CS) is introduced in this paper for installing optimal Power System Stabilizers (PSSs) designed in a multimachine power system The problem of setting the PSSs parameter is formulated as an optimization problem solved by CS algorithm A special value based on the objective function including the damping ratio and the damping factor of the lightly damped electromechanical modes is considered for the PSSs design problem The performance of the proposed CS based PSSs (CSPSS) has been compared with Genetic Algorithm (GA) based PSSs (GAPSS) and the Conventional PSSs (CPSS) under different operating conditions and disturbances The results of CSPSS have been developed through timedomain analysis special values and performance indicators Also the effect of the proposed algorithm in providing good damping characteristics has been confirmed