تبیین ساختار شناسایی و اولویت‌دهی مشاغل سبز در حوزه‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر: انرژی بادی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور آموزش محیط زیست

2 دانشگاه پیام نور محیط زیست

چکیده

با توجه به اهمیت انرژی‌های تجدیدپذیر در حل بحران انرژی و آلودگی هوا، در این مقاله عوامل زمینه‌ساز و ابعاد مشاغل سبز شناسایی و تحلیل می‌شود در این تحقیق از روش گراندد تئوری1(نظریه‌ی زمینه) با روش نمونه‌گیری هدفمند (گلوله برفی) و معیار اشباع نظری استفاده شد برای گردآوری اطلاعات از تکنیک مصاحبه‌ی نیمه‌عمیق با50 خبره بهره گرفته شد و با استفاده از شاخص‌ها و مؤلفه‌های حاصل از آن، پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بین صاحبان مشاغل انرژی بادی توزیع شد براساس نتایج، مشاغلی که سبب حل بحران مهم زیست‌محیطی مدیریت بهینه‌ی انرژی و آلودگی هوا می‌شوند، شاخص‌های لازم برای سبز بودن را دارند و شش نوع از مشاغل تعیین ‌شده در حوزه‌ی انرژی بادی، سبز هستند؛ اما درجه‌ی سبز بودن آنها متفاوت است که براساس اهمیت سبز بودن طبقه‌بندی شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the green job identification and prioritization of renewable energy domain: wind energy

نویسندگان [English]

  • maryam larijani 1
  • Ladan Razi kordmahaleh 2
1
2
چکیده [English]

Considering the importance of renewable energy in solving the energy crisis and air pollution in this article the underlying factors and the dimensions of green jobs are identified and analyzed In this research grounded theory (field theory) was used with purposive sampling (snowball) and theoretical saturation criterion Semistructured interviews with 50 experts were used for collecting data Using the indicators and its components a researchermade questionnaire was distributed among the suppliers of wind energy businesses According to the results the jobs that lead to solving the critical environmental energy and air pollution have the necessary indicators required for greenness Five types of jobs in the filed of wind energy were introduced green but their degree of greenness was different and were classified according to the importance of being green