بررسی رابطه بین هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی در دانشگاه فنی و حرفه‌ای (مطالعه موردی: آموزشکده فنی الزهرا(س))

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، ساری مدیریت آموزشی

2 دانشگاه آزادواحد ساری علوم تربیتی

چکیده

این مطالعه به‌منظور بررسی رابطه‌ی بین کارآفرینی سازمانی و هوش رقابتی در آموزشکده‌ی فنی و حرفه‌ای انجام گرفت پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش همبستگی ـ توصیفی است جامعه‌ی آماری حدود 230 نفر شامل همه‌ی مدرسان آموزشکده‌ی فنی و حرفه‌ای الزهرا(س) مشهد است که با روش نمونه‌گیری ساده براساس جدول مورگان، 140 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه در میان آنها توزیع شد اطلاعات با استفاده از پرسشنامه‌ی استاندارد هوش رقابتی و کارآفرینی سازمانی جمع‌آوری شد فرضیه‌ی تحقیق با استفاده از نرم‌افزار SPSS آزمایش شد و برای تعیین ضریب پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد، تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که ارتباط معنا‌داری بین کارآفرینی سازمانی و هوش رقابتی در آموزشکده‌ی فنی وجود دارد؛ از این‌ رو ایجاد زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای هوش رقابتی در سازمان ضروری است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between competitive intelligence and organizational entrepreneurship in Technical and Vocational University (Case study: Al-Zahra Technical & Vocational College)

نویسندگان [English]

  • Tayebeh Jalali 1
  • taraneh enayati 2
چکیده [English]

In this study we are investigating the relation between organizational entrepreneurship and competitive intelligence among the teachers in the technical and vocational school of AlZahra We employed the descriptive correlational approach in order to achieve practical results The study population comprises of 230 teachers who were selected among the AlZahra Schools staff Using the Morgan table method to size the sample we distributed out 140 standardized competitive intelligence and enterprise entrepreneurship test questionnaires among them The collected data undergone hypothesis testing within the SPSS software framework Cronbachs alpha was used to find the reliability coefficient Analysis of the data shown a promisingly deep and correlated relation between organizational entrepreneurship and competitive intelligence