کاربرد روش تلفیقی تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی (IFAHP) در اولویت‌بندی رشته‌های جدید هر منطقه در دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور

نویسندگان

دانشگاه فنی و حرفه ای همدان شهید مفتح

چکیده

از مبحث‌های بسیار مهم در برنامه‌ریزی، برنامه‌ریزی توسعه‌ای، اجرای مراحل مختلف، ارزیابی روش‌ها، روابط، معیارها، تجزیه ‌و تحلیل و طبقه‌بندی و اختصاص درجه‌ی اهمیت به پیشنهادها (آلترناتیوها) است در بعضی از برنامه‌ها، به‌ویژه توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، معیارهای موجود از یک جنس نیست، یعنی بعضی کمّی و بعضی کیفی‌اند و گاهی معیارها باید خارج از سیستم انتخاب شوند؛ بنابراین برای اجرای مراحل برنامه‌ریزی و انتخاب گزینه و راهکار مناسب، باید از روشی استفاده کرد که معیارهای مختلف (از هر جنس) را با مشخص کردن زیرمعیارها، از یک طرف به هدف برنامه و از طرف دیگر به گزینه‌های مختلف مرتبط کند و با تعیین ضرایب اهمیت همه‌ی معیارها و گزینه‌ها، به درجه‌بندی گزینه‌ها بپردازد و در نهایت بهترین پیشنهاد را انتخاب کند با توجه به اینکه تصمیم‌گیرندگان گاهی طی تصمیم‌گیری چندمعیاره، در مقایسه‌ی زوجی معیارها با هم و اولویت‌بندی گزینه‌ها براساس هر معیار و اعمال ضرایب اهمیت با تردید مواجه می‌شوند، از مجموعه‌های کلاسیک و فازی معمولی برای ارزیابی درجه‌ی تردید و عدم قطعیت نمی‌توان استفاده کرد؛ این پژوهش برای حل چنین مسائلی استفاده از مجموعه‌های فازی شهودی را پیشنهاد داده و ضمن معرفی این‌گونه مجموعه‌ها و روابط موجود در آنها، روش تلفیق تحلیل سلسله‌مراتبی AHP و مجموعه‌های فازی شهودی (IFSs) را برای استفاده در تصمیم‌گیری‌های چندمعیاره بررسی کرده و در پایان، با تشریح مثالی در این خصوص و اجرای مراحل مختلف فرایند مربوط، کاربرد روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی شهودی در توسعه‌ی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را بیان کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the inventive fuzzy hierarchy process (IFAHP) integration methodology in prioritizing new fields in each region at the Technical and Vocational University of Iran

نویسندگان [English]

  • mostafa dabiri
  • bahman safari
چکیده [English]

Some of the most important issues in planning are development planning performing various stages evaluating methods relationships of criteria analyzing categorizing and assigning priority to suggestions (alternatives) In some programs in particular the development of technical and vocational training the criteria are not of the same kind That is some are quantitative and some qualitative and sometimes the criteria must be selected from outside the systemSo to implement the planning stages and select the appropriate strategy it is necessary to use a method that relates different criteria (of any kind) by specifying the subcriteria from one side to the program target and on the other to different options By determining the coefficients it should deal with the importance and ranking of all the criteria and options and finally choose the best offerGiven that decision makers occasionally have doubts in making a multicriteria decision in a pairwise comparison of criteria and prioritizing options based on each criterion and applying coefficients of importance one cannot use conventional classical and fuzzy collections to assess the degree of doubt and uncertainty So the present study aims to solve these problems using intuitive fuzzy sets Furthermore by introducing such series and the relationship between them AHP and Intuitive Fuzzy Sets are examined in multicriteria decision making And in the end by describing an example in this regard and implementing the various stages of the relevant process the application of the intuitive fuzzy hierarchical analysis method has been offered in the development of technical and vocational training