معیارهای کارآفرینی دیجیتالی در وب‌سایت آمازون

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای بیرجند آموزشکده سپیده کاشانی

چکیده

امروزه با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگی عصر اطلاعات، سازمانها به آموزش مهارتهایی نیاز دارند که با علم روز پیشرفت کند برخی از این مهارتهای مهم و مؤثر، خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی است از طرفی، اینترنت بهسرعت به رسانه‌ای فراگیر تبدیل شده و طبیعت تعاملی آن، سبب شده است که کارآفرینی از طریق آن بسیار مؤثر باشد کارآفرینی دیجیتالی1 از جدیدترین مفهومهای شکلگرفته در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات بهشمار میآید که در فضای کسب‌وکار مبتنی بر فاکتورهای دنیای دیجیتال، متولد می‌شود و رشد می‌کند کارآفرینی دیجیتالی درواقع راهاندازی نوعی کسب‌وکار است که در آن، ابزارهای دنیای آیتی، نقش بازیگران اصلی را داشته باشند شرکت آمازون از موفقترین شرکتهای تجاری در زمینه‌ی کارآفرینی دیجیتالی است آمازون بزرگترین کتابفروشی آنلاین جهان به‌شمار می‌رود یکی از دلایل موفقیت شرکت آمازون در کارآفرینی دیجیتالی، استفاده از استراتژی قدرتمند است در این مقاله ابتدا مفاهیم کارآفرینی و کارآفرینی دیجیتالی بررسی شده و سپس به بحث درباره‌ی مدل کسب‌وکار آمازون پرداخته شده است؛ بر این اساس میتوان منحصربهفرد بودن استراتژی آمازون را نتیجه گرفت در انتها به بررسی دلایل اصلی موفقیت آمازون و معیارهای کارآفرینی دیجیتالی در وبسایت این شرکت پرداخته شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Digital entrepreneurship criteria on the Amazon website

نویسنده [English]

  • samira zangoei
چکیده [English]

Today due to the rapid rise of competition and the complexity of the information age organizations need to train skills that can advance with the science of day Some of these important and effective skills are creativity innovation and entrepreneurship On the other hand Internet has quickly become a widespread media and its interactive nature has led entrepreneurship to be very effective Digital entrepreneurship is one of the newest concepts in field of information and communication technology which is born and grows as a factor in the business environment based on the digital world Digital entrepreneurship is the setting up a kind of business in which the IT tools play the role of the main actors One of the most successful businesses in the field of digital entrepreneurship is Amazon It is recognized as the worlds largest online bookstore One of the reasons why Amazon is successful in digital entrepreneurship is to use a powerful strategy In this paper first the concepts of entrepreneurship and digital entrepreneurship are examined and then discussed about the Amazon business model On this basis the Amazon strategy can be unique This unique strategy focuses on pricing product selection and supply chain that benefits from emerging ecosystems Finally Amazons main reasons for success and digital entrepreneurship criteria are discussed at the companys website