عوامل موثر بر خروج کارآفرینانه(مطالعه موردی: شرکت‌های فعال در حوزه ابزار آلات کشور)

نویسندگان

1 دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی

2 قزوین

چکیده

خروج کارآفرینانه از موضوعات اصلی در زمینه‌ی توسعه کسب و کارهای امروزی است با وجود این، به‌دلیل نبود تحقیقات کافی در زمینه‌ی ریشه‌های اصلی خروج کارآفرینانه در داخل کشور اطلاعات کمی در این زمینه وجود دارد هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و اولویت‌بندی ریشه‌های اصلی خروج کارآفرینانه در صنعت ابزار کشور است به‌منظور دستیابی به هدف یاد شده، ریشه‌های اصلی خروج کارآفرینانه از تحقیقات پیشین استخراج و در قالب پژوهش کمّی از طریق آزمون‌های آماری «تی» و «فریدمن» آزمون شدند پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و به‌صورت پیمایشی به بررسی مؤلفه‌های مورد نظر پرداخته است جامعه‌ی تحقیق شامل همه‌ی مؤسسان و کارآفرینان شاغل در صنعت ابزار در شهر تهران است با توجه به دسترسی محدود به جامعه‌ی یاد شده، نوع نمونه‌گیری، از نوع قضاوتی و بر مبنای نمونه‌ی در دسترس بود نتایج پژوهش نشان داد از میان 23 ریشه‌ی خروج شناسایی ‌شده، 13 مورد تأثیر معناداری بر خروج کارآفرینانه در صنعت ابزار کشور دارند و تجربه‌ی قبلی کارآفرین، اصلی‌ترین عامل خروج کارآفرینانه در جامعه‌ی یاد شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the entrepreneurial exit (A case study: companies operating in the field of tools in Iran)

نویسندگان [English]

  • Ali Davari 1
  • behnood choobineh 2
چکیده [English]

Entrepreneurial exit is one of the important topics concerning the development of today businesses However due to the lack of sufficient research on the main roots of the entrepreneurial exit especially in Iran there is little information found in this area The main objective of this study is to identify and prioritize the main roots of entrepreneurial exit in tool industry in Iran To achieve the objective the main roots of entrepreneurial exits were extracted from the previous researches and were tested in the form of quantitative research through T and Friedman statistical tests The objective of this study is practical and is a survey to analyze the addressed components The study population consists of all founders and entrepreneurs working in the tool industry in Tehran Due to the limited access to the mentioned population the type of sampling was of judging type and based on the available samples The results of this study showed that 13 out of 23 exit roots have a significant effect on entrepreneurial exit in Irans tool industry and the previous entrepreneurs experience is the main factor of entrepreneurial exit in the mentioned population