تأثیر مواد استخراجی چوب درون سنجد روی خواص حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

دانشجوی دکتری، گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر مواد استخراجی چوب بر خواص حرارتی، چوب سنجد از منطقه جنوب شهر همدان تهیه گردید. بخش چوب درون به پودر چوب تبدیل شد. استخراج از پودر چوب به روش سوکسوله با استفاده از حلال اتانول- تولوئن و مطابق با استاندارد ASTM : D 1107-96 روش T 204 OS-76 انجام شد. پودرهای چوب استخراج‌شده و استخراج‌نشده به‌وسیله دستگاه آنالیز حرارتی آزمایش شدند. نتایج نمودارهای آنالیز گرماسنجی وزنی (TGA)، مشتق گرماسنجی وزنی (DTG) و آنالیز حرارتی تفاضلی (DTA) حاصل نشان می‌دهد مواد استخراجی در این چوب باعث شده‌اند کاهش وزن ناشی از تخریب در حرارت­های بالاتر صورت گیرد. مواد استخراجی، سرعت تخریب در اثر تجزیه حرارتی را کاهش داده‌اند و حضور مواد استخراجی در چوب باعث شده انرژی حرارتی بیشتری آزاد شود که ناشی از سوختن این مواد می­باشد. نتایج این پژوهش نشان داد مواد استخراجی در این چوب، مقاومت حرارتی را افزایش می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Heartwood Extractives of Elaeagnus Angustifolia L. on the Thermal Properties

نویسنده [English]

  • Amin Jorbandian
PhD. Student, Department of Wood and Paper Science and Technology, Faculty of Natural Resources , University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

To investigate the effect of wood extractives on thermal properties, wood of Elaeagnus angustifolia L. species was provided from the southern region of Hamadan. The Heartwood part was turned into wood powder.  Extraction of wood powder have been with Soxhlet method using ethanol-toluene solvents and in accordance with ASTM: D 1107-96 standard, T 204 OS-76 method. The extracted and unextracted wood powders, were examined by Thermal analysis device. The obtained graphs of Thermogravimetric analysis (TGA), Derivative of Thermogravimetric analysis (DTG) and Differential Thermal analysis (DTA) showed the wood extractives were the cause of occurred the weight loss due to degradation at higher temperature. Wood­ extractives have reduce on the degradation rate of thermal decomposition. The presence of extractives in wood caused greater thermal energy release due to the burning of these materials. The findings of this study demonstrated that the extractive materials in this wood increased thermal resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elaeagnus angustifolia L
  • Wood extractives
  • Thermal analysis
  • Thermal resistance Thermogravimetric
[1] Shebani, A. N., van Reenen, A. J., & Meincken, M. (2008). The effect of wood extractives on the thermal stability of different wood species. Thermochimica Acta, 471(1), 43-50. https://doi.org/10.1016/j.tca.2008.02.020
[2] Sjostrom, E. (1993). Wood Chemistry: Fundamentals and Applications. Elsevier Science. https://books.google.com/books?id=Sv3xcS6eS5QC
[3] Rowell, R. M. (2005). Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites. CRC Press. https://books.google.com/books?id=ekrLBQAAQBAJ
[4] Sjostrom, E., & Alén, R. (1998). Analytical Methods in Wood Chemistry, Pulping, and Papermaking. Springer Berlin Heidelberg. https://books.google.com/books?id=U-0k4NCbbNQC
[5] Kaveh, S., Sadeghi Mahoonak, A., & Sarabandi, K. (2020). The Effect of Solvent Type, Time and Extraction Method on the Chemical Compositions and Antioxidant Activity of Eggplant Peel Extract. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(2), 129-141. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119226
[6] Sabeti, H., Agriculture, N., & Organization, N. R. R. (1976). Forests, trees, and shrubs of Iran. Yazd University. https://books.google.com/books?id=Lam3HAAACAAJ
[7] Marvi Mohajer, M. R. (2007). Forestry and forestry. Tehran University Press. https:// www.adinehbook.com/gp/product/9640350982
[8] Parsapajooh, D. (2015). Wood technology. University of Tehran. https://www.iranketab. ir/book/67370-Wood-technology
[9] Jorbandian, A., Master Farahani, M. R., & Jafarzadeh, H. (1391). Identification of some chemical compounds obtained from extraction of elm wood. Plant Environmental Physiology (Iranian Plant Ecophysiology Research), 7(3), 48-55. https://www.sid. ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=198350
[10] Afsahi, M. M., & Cheraghi Sepahvand, T. (2018). T-history: A simple and cost effective method for determining thermal properties of phase change materials (PCMs). Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(44), 13-26. https://karafan.tvu.ac.ir/ article_100519.html?lang=en
[11] Enayati, A. A. (2013). Physics of wood. University of Tehran Press. https://press.ut.ac. ir/book_1585.html
[12] Poletto, M. (2016). Effect of extractive content on the thermal stability of two wood species from Brazil. Maderas. Ciencia y tecnología, 18(3), 435-442. https://doi.org/ 10.4067/S0718-221X2016005000039
[13] Chen, Y., Tshabalala, M. A., Gao, J., Stark, N. M., Fan, Y., & Ibach, R. E. (2014). Thermal behavior of extracted and delignified pine wood flour. Thermochimica Acta, 591, 40-44. https://doi.org/10.1016/j.tca.2014.06.012
[14] Talaei, A., Mohebbi, B., & Kazemi Najafi, S. (2006, February 15-16). Thermal analysis of acetylated drift layers. Iran's first combustion conference, Iran Combustion Association, Iran Combustion Association, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/18780
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 227-235
  • تاریخ دریافت: 27 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 17 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 04 مرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 05 مرداد 1400