دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 48، شهریور 1399، صفحه 1-154 (کشاورزی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

بررسی حساسیت ده رقم انگور ایرانی به کرم خوشه خوار

صفحه 35-53

10.48301/kssa.2020.119210

محمد شجاع الدینی؛ رقیه امیری؛ سکینه بابایی


شماره‌های پیشین نشریه

ویژه نامه علوم انسانی
فنی و مهندسی
مدیریت و کارآفرینی
کشاورزی
فنی و مهندسی