شناسایی و سنجش مدل مفهومی نوآوری محصول در صنایع دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 هیات علمی ،مدیریت،علوم انسانی و روانشناسی،دانشگاه آزاداسلامی وادسنندج،سنندج،ایران

2 دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران شمال،ایران

10.48301/kssa.2023.369008.2340

چکیده

سازمان‌های دانش بنیان شکلی نوین از سازمان‌ها هستند که ایجاد شده‌اند تا راه حلی برای رسیدن به موفقیت در میان تغییرات گسترده در دنیای امروز باشند. نوآوری محصول ویژگی برجسته این نوع از سازمان‌ها است که آن‌ها را از دیگر سازمان‌ها متمایز می‌کند و از اثرگذاری منحصر به فردی بر عملکرد آن‌ها برخوردار است. از این شناخت کافی از مفهوم نوآوری محصول و عوامل مؤثر بر آن بویژه در سازمان‌های دانش‌بنیان، امری ضروری است. در مقاله حاضر، سعی شده است تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد و تقویت توانمندی‏های نوآوری محصول، مدل ارتباطی میان این عوامل ارزیابی و مطرح گردد تا بر اساس آن بتوان عوامل موثر بر نوآوری محصول را شناسایی کرد. بدین منظور، ابتدا بر اساس پژوهش های پیشین و بر اساس مدل فراتحلیل داده ها، مولفه های کلیدی موثر بر نوآوری محصول شناسایی شده و پس از آن در قالب شش عامل دسته‏بندی گردیدند. در گام بعدی از طریق توزیع پرسشنامه طراحی شده، وضعیت متغیرهای پژوهش مورد سنجش قرار گرفت. در این فرآیند 250 پرسشنامه در میان کارکنان، مدیران ارشد و میانی شرکت‏های دانش بنیان توزیع و پس از تکمیل جمع‌آوری گردیده است. در نهایت، تجزیه و تحلیل داده‏ها به کمک دو مدل مجزا و بر اساس مدلسازی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی و آزمون همبستگی رگرسیون به اثبات مدل پیشنهادی تحقیق پرداخته شده است. البته با توجه به کوچک بودن جامعه آماری بدلیل نوظهور بودن مفهوم سازمان‌های دانش بنیان و محدودیت جغرافیایی تحقیق، نتایج این پژوهش نیازمند بررسی‌های بیشتر برای تأیید نهایی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and measuring the conceptual model of product innovation in knowledge-based industries

نویسندگان [English]

  • morteza fatehipour 1
  • Mani Shojaie 2
1 Faculty, Management, Humanities and Psychology, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 Islamic Azad University, North Tehran branch, Iran
چکیده [English]

Knowledge-based organizations are a new form of organizations that have been created to be a solution to achieve success in the midst of extensive changes in today's world. Product innovation is the prominent feature of this type of organizations that distinguishes them from other organizations and has a unique effect on their performance.From this, it is necessary to know enough about the concept of product innovation and the factors affecting it, especially in knowledge-based organizations. In this article, it has been tried to identify the factors affecting the creation and strengthening of product innovation capabilities, and the communication model between these factors has been evaluated and proposed so that the factors affecting product innovation can be identified based on it.For this purpose, based on previous researches and based on data meta-analysis model, key components affecting product innovation were identified and then categorized into six factors.In the next step, the status of the research variables was measured through the distribution of the designed questionnaire. In this process, 250 questionnaires were distributed among employees, senior and middle managers of knowledge-based companies and collected after completion.Finally, data analysis has been done with the help of two separate models based on structural equation modeling, confirmatory factor analysis and regression correlation test to prove the proposed research model.Of course, due to the smallness of the statistical population due to the emerging concept of knowledge-based organizations and the geographical limitation of the research, the results of this research need further investigations for final confirmation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Product innovation
  • knowledge-based organization
  • factors affecting innovation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 09 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1402