بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر رفتارهای مالی در شرایط بحران مالی: شواهدی از بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.384710.2442

چکیده

یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های پیش روی مدیران واحد تجاری تصمیم‌های مربوط به تأمین مالی است. تأمین مالی یکی از اجزاء ضروری عملیات هر واحد تجاری است. اتخاذ سیاست‌های تأمین مالی توسط مدیران، نقش بسزایی در ریسک و ایجاد ثروت برای سهامداران دارد. بااین‌حال شناخت عوامل مؤثر بر تصمیم‌های تأمین مالی مدیران از اهمیت بیشتری برخوردار است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بیش اطمینانی مدیران بر رفتارهای مالی بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط بحران مالی است. به‌منظور دستیابی به این هدف سه فرضیه تدوین شد. جهت آزمون فرضیه‌ها با استفاده از روش حذف سیستماتیک؛ نمونه‌ای متشکل از 16 بانک پذیرفته‌شده در صنعت بانکداری ایران طی سال‌های 1396 تا 1400 انتخاب گردید و مدل رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی و لجستیک به‌کاربرده شد و همچنین نرم‌افزار ایویوز 10 برای تحلیل آماری استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بانک‌هایی که اطمینان بیش‌ازحد دارند نسبت به بانک‌هایی که این خصیصه را ندارند، دارای تسهیلات بیشتری هستند. در سال‌های بحرانی بانک‌هایی که بیش‌ازحد اعتماد می‌کنند نسبت به بانک‌هایی که اعتماد زیادی نمی‌کنند رشد بیشتری را در بدهی مالی ندارند. در طی سال‌های بحرانی، بانک‌هایی که بیش‌ازحد اعتماد می‌کنند نسبت به بانک‌هایی که بیش‌ازحد اعتماد نمی‌کنند، بیشتر در معرض ورشکستگی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of managers' overconfidence on financial behavior in financial crisis conditions: Evidence from banks admitted to the Tehran Stock Exchange.

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ghadrdan 1
  • maryam lalehmazhin 1
  • Zahra Eftekhari 2
1 Instructor of Accounting, Technical and Vocational University(TVU), Tehran, Iran
2 M. Sc, Department of Accounting, Islamic Azad University Electronic Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

One of the most important decisions facing business unit managers is financing decisions. Financing is one of the essential components of the operation of any business unit. Adoption of financing policies by managers plays a significant role in risk and wealth creation for shareholders. However, recognizing the factors influencing managers' financing decisions is more important. The purpose of this study is to investigate the effect of managers' overconfidence on financial behaviors of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the financial crisis. In order to achieve this goal, three hypotheses were formulated. To test the hypotheses using the systematic elimination method; A sample consisting of 16 banks accepted in the Iranian banking industry during 2017-2021 was selected and a multivariate regression model based on composite and logistic data was used and also Ives 10 software was used for statistical analysis. The results of the study show that banks that are overconfident have more facilities than banks that do not have this feature. In times of crisis, banks that trust too much do not have more growth in financial debt than banks that do not trust much. During the critical years, banks that trust too much are more likely to go bankrupt than banks that do not trust too much.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfidence of managers, Banks'
  • financial behavior, Financial crisis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402
  • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 23 اردیبهشت 1402