ارائه مدل معادلات ساختاری تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد داوران جام‌جهانی فوتبال روسیه 2018 با نقش میانجی خودسودمندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه آموزشی مدیریت ورزشی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.48301/kssa.2023.353145.2212

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل معادلات ساختاری تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018 با نقش میانجی خودسودمندی بود. جامعۀ آماری پژوهش را تمامی داوران و کمک داوران حاضر در جام جهانی فوتبال روسیه 2018 تعداد 111 نفر (35 داور وسط، 63 کمک داور و 13 کمک داور ویدئویی) تشکیل داده‌‍اند، که به دلیل محدود بودن تعداد جامعۀ آماری، نمونۀ آماری به صورت تمام شمار انتخاب شده است، درنهایت تعداد 107 پرسشنامه بازگشت داده شد. برای گردآوری داده‌ها از 3 پرسشنامه؛ تکنولوژی اطلاعات دیویس (1986)، خودسودمندی در قضاوت مایرز و همکاران (2013) و پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی عملکرد داوران استفاده شد. روایی پرسشنامه‌ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد داوران جام جهانی فوتبال روسیه 2018 تاثیر مثبت معناداری دارد. همچنین خودسودمندی نیز در تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد داوران نقش میانجی را ایفا می‌کند. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق پیشنهاد می‌شود؛ مسئولان فیفا کلاس‌های توجیهی برای افزایش شناخت و آگاهی داوران از مزایای تکنولوژی اطلاعات برگزار کنند و در این ارتباط با کمک فدراسیون‌های فوتبال زمینه‌های آموزش و بکارگیری این تجهیزات را هموار سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting the structural equation model of information technology on the performance of referees of the World Cup Russia 2018 with the mediating role of self-efficacy.

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Mansouri 1
 • mohammadreza esmaeili 2
 • farideh ashraf ganjouei 2
 • zahra haji anzohaei 3
1 Department of sport management,Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran. Iran
2 Associate Professor, Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant professor, Department of Sports Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to provide a structural equation model of information technology on the performance of referees of the 2018 Russia World Cup with the mediating role of self-interest. The statistical population of the research is made up of all the referees and assistant referees present at the 2018 Russian Football World Cup, 111 people (35 center referees, 63 assistant referees and 13 video assistant referees), which due to the limited number of the statistical population, the statistical sample The number has been selected, finally 107 questionnaires were returned. To collect data from 3 questionnaires; Davis' information technology (1986), Myers et al.'s self-utility in judgment (2013) and a researcher-made questionnaire were used to examine judges' performance. The validity of the questionnaires was measured through confirmatory factor analysis and their reliability was measured through Cronbach's alpha coefficient. Structural equation test and SPSS and AMOS software were used to analyze the data. The results of the research showed that information technology has a significant positive effect on the referees' performance of the 2018 Russia World Cup. Also, self-interest plays a mediating role in the impact of information technology on judges' performance. Based on the results obtained from the research, it is suggested; FIFA officials should organize briefing classes to increase referees' knowledge and awareness of the benefits of information technology, and in this regard, with the help of football federations, they should smooth the fields of training and use of this equipment.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Technology
 • FIFA World Cup Russia 2018
 • Self-Efficacy
 • Referee Performance
 • Usefulness

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 31 مرداد 1401
 • تاریخ بازنگری: 05 دی 1401
 • تاریخ پذیرش: 08 بهمن 1401