طراحی مدل منطقه بندی و تقسیم بندی مسیر در پخش مویرگی مواد غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجو دکتری ، گروه مدیریت بازرگانی،واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرمانشاه ، ایران

2 استادیار ، گروه مدیریت بازرگانی ،واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاداسلامی ، کرمانشاه ، ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت و کارافرینی ،دانشکده اقتصاد و کارافرینی،دانشگاه رازی، کرمانشاه ، ایران

10.48301/kssa.2023.357623.2254

چکیده

هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل منطقه بندی و تقسیم بندی مسیر در پخش مویرگی مواد غذایی بوده است. برای نیل به هدف، از روش ترکیبی متوالی اکتشافی استفاده شد که داده ها در دو مرحله جمع آوری شد. در بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد، از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافه با 27 نفر از خبرگان که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در بخش کیفی برای بررسی روایی از ترکیب چارچوب چهار مرحله ای و مدل شش پرسش کلیدی و از روش توافق درون موضوعی برای بررسی پایایی استفاده شد که در نهایت داده ها جمع آوری و با استفاده از طرح نظام مند استراوس و کوربین کدها و مولفه های مدل منطقه بندی و تقسیم بندی مسیر در پخش مویرگی مواد غذایی به دست آمد و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین گردید. بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسشنامه طراحی و از طریق روش نمونه گیری تصادفی با مشارکت 189 بین مدیران، کارشناسان و نیروی انسانی شرکت های پخش مواد غذایی در سطح استان کرمانشاه توزیع شد. در بخش کمی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی و استفاده از معیارهای بارعاملی، ضریب آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی، متوسط واریانس تبیین شده و سطح معنی داری آزمون بارتلت ، روایی هر یک از اجزا مدل به دست آمده در بخش کیفی مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از روایی تمامی اجزای مدل پارادایمی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of zoning and segmentation path in capillary distribution of food

نویسندگان [English]

 • Saied Arabi 1
 • Farsheed Namamian 2
 • Yousef Mohamadifar 3
1 Ph.D student, Department of Business Management, Kermanshah Branch, IsLamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Business Management, Kermanshah Branch, Islamic Azad university, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Department of management and Entrepreneurship,Faculty of Economics and Enterpreneurship, Razi university, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The main goal of the research was to design a zoning model and path division in the capillary distribution of food. To achieve the goal, an exploratory sequential mixed method was used, and data was collected in two stages. In the qualitative part, using Grounded Theory method, through semi-structured interviews with 27 experts who were selected by theoretical sampling. In the qualitative part, the combination of the four-stage framework and the six key questions model was used to check the validity, and the within-subject agreement method was used to check the reliability. Finally, the data was collected and the codes and components of the model were coded using the systematic design of Strauss and Corbin. The zoning and segmentation path in capillary distribution of food was obtained and compiled in the form of a conceptual data model of the grounded theory. Based on the findings of the qualitative phase, a questionnaire was designed and distributed through random sampling with the participation of 189 among managers, experts and human resources of food distribution companies in Kermanshah province. In the quantitative part of the research, using confirmatory factor analysis and the use of factor loading criteria, Cronbach's alpha coefficient, composite reliability, average variance explained and the significance level of Bartlett's test, the validity of each of the components of the obtained model was examined in the qualitative part. The results indicated the validity of all components of the paradigm model.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zoning
 • segmentation
 • path
 • capillary diffusion
 • Grounded Theory
 • confirmatory factor analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1401
 • تاریخ دریافت: 20 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 آذر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 دی 1401