تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی(مورد مطالعه بانک‌های دولتی و خصوصی شهر فسا )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و کسب و کار، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، ‏بوشهر، ایران.

10.48301/kssa.2023.357437.2252

چکیده

امروزه با توجه به تحولات شدید در سرعت‌بخشی به ارائه محصولات و خدمات و رشد جامعه اطلاعاتی سازمان‌ها ناچار به روی آوردن به فعالیت‌های کارآفرینانه می‌باشند، در این راستا مهم‌ترین عنصر برای دستیابی به این مهم مدیریت استراتژیک منابع انسانی است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، در زمره پژوهش‌های کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را بانک‌های دولتی و خصوصی شهر فسا که تعداد 40 عدد می-باشند تشکیل می‌دهند. با استفاده از فرمول کوکران 36 شعبه تعیین شد. شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش، نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه‌های استاندارد چن و هانگ(2009)، کوین و اسلوین(1986)، نیومن و کنراد(2000) و گومز و همکاران(2005) می‌باشد که پایایی و روایی آن بررسی و تایید شد. تعداد 124 پرسشنامه به‌دست آمد و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم‌افزارهای Spss و Smart PLS انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی با میانجی‌گری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بر اساس یافته‌های این پژوهش به مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی شهر فسا توصیه می‌شود توجه بیشتری به مدیریت منابع انسانی استراتژیک و همینطور مدیریت دانش و یادگیری سازمانی داشته باشند که می‌تواند باعث توسعه کارآفرینی سازمانی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of Strategic human resource management on Corporate entrepreneurship with the mediating role of Knowledge management and Organizational learning (Case study: public and private banks in Fasa city)

نویسندگان [English]

 • Mohammadali Eshraghi 1
 • Fakhrieh Hamidianpour 2
 • Ebrahim Rajabpour 3
1 MA Student, Department of Business Management,,, Persian Gulf University, Bushehr, Islamic Republic of Iran
2 , Assistant Professor, Department of Business and economy, Persian Gulf University, Bushehr, Islamic Republic of Iran
3 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

according to the changes in the speed of providing products and the growth of the information society organizations are forced to turn to entrepreneurial activities. The main purpose of this study is to investigate the effect of strategic human resource management on corporate entrepreneurship by emphasizing on the mediating role of knowledge management and organizational learning. This study is applied research in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of this research consists of 40 public and private banks in Fasa city. 36 branches were determined using Cochran's formula. The sampling method in this research is simple random sampling and the data collection tool is the standard questionnaires of Chen (2009), Quinn (1986), Newman (2000) and Gomes (2005). Reliability and validity were checked and confirmed. A total of 124 questionnaires were obtained and data analysis was done at two descriptive and inferential levels using Spss and Smart PLS software. The results of the research showed that the strategic management of human resources has a positive and significant effect on corporate entrepreneurship, knowledge management and organizational learning. Also, the strategic human resources management through the mediation of knowledge management and organizational learning has a positive and significant effect on corporate entrepreneurship. Based on the findings of this research, managers of public and private banks in Fasa city are recommended to pay more attention to strategic human resource management as well as knowledge management and organizational learning, which can lead to the development of corporate entrepreneurship

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corporate entrepreneurship
 • Human resource management
 • Knowledge management
 • Organizational learning
 • Strategic management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1401
 • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1401
 • تاریخ بازنگری: 29 آبان 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 دی 1401