بررسی جایگاه آموزش ضمن خدمت در ارتقا سلامت اداری کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسنده

دانشگاه فنی و حرفه ای

10.48301/kssa.2022.270215.1368

چکیده

بیان مسأله: یکی از مهمترین منابع هر سازمان، نیروی انسانی آن سازمان می‌باشد که با فساد تهدید می‌شود زیرا کارکنان تلاش بسیار زیادی می‌کنند که نیازهای مالی و مادی خود را تأمین نمایند.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش ضمن خدمت در ارتقاء سلامت اداری در کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای می‌باشد.

روش تحقیق: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه فنی و حرفه ای در نظر گرفته شده که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و استفاده از جدول کوکران تعداد 97 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بر پایه طیف لیکرت بوده که ﺑﺮای تعیین روایی پرسشنامه از رواﯾﯽ صوری و محتوایی و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر 899/0 محاسبه شد و برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون T-یکطرفه استفاده شده است.

یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آموزش ضمن خدمت، اثر زیادی در ارتقا سلامت اداری دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر روی مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سلامت اداری، کمتر از حد متوسط بوده، اما در بعد پاسخگویی، شفافیت و سلامت کاری بیش از حد متوسط می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the position of in-service training in promoting the administrative health of the staff of the central organization of the Vocational Technical University

چکیده [English]

Statement of Problem: One of the most important resources of any organization is the human resources of that organization which is threatened with corruption because the employees try very hard to meet their financial and material needs.

Target: The aim of this study was to investigate the role of in-service training in promoting administrative health in the staff of the central organization of the Technical and Vocational University.

Methods: The statistical population of the present study includes all employees of the central organization of the Technical and Vocational University who have been selected as a statistical sample by simple random sampling method and using Cochran's table. The research instrument was a researcher-made questionnaire based on Likert scale. To determine the validity of the questionnaire, face and content validity was used. For reliability, Cronbach's alpha was calculated to be 0.899 and a one-way T-test was used to test the research hypotheses.

Findings: Research findings show that in-service training has a great effect on promoting office health. The results also showed that the effectiveness of in-service training on the components of social responsibility and administrative health culture is less than average, but in terms of accountability, transparency and occupational health is above average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In-service training
  • Administrative health
  • Technical and vocational university

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401
  • تاریخ دریافت: 05 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1400