طراحی الگوی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با رویکرد بازاریابی اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آیت الله آملی، آمل، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، مازندران، ایران.

4 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران

10.48301/kssa.2022.316302.1854

چکیده

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مشارکت پایدار در ورزش دانشجویی با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. تحقیق حاضر پژوهش آمیخته (کیفی- کمی) محسوب می‌شود. در این راستا جامعه آماری بخش کیفی شامل کلیه صاحب نظران، مدیران، مسئولان و کارشناسان حوزه بازاریابی ورزشی کشور و متخصصانی بوده که در حیطه بازاریابی اجتماعی و ورزش دانشجویی پژوهش هایی داشتند که از روش نمونه‌گیری به‌صورت گلوله برفی و تا حد اشباع (17 نفر) از خبرگان مصاحبه به‌صورت نیمه ساختاریافته انجام پذیرفت. در این پژوهش از روش نظام‌مند اشتراوس و کوربین برای کدگذاری مصاحبه‌ها استفاده شد و کدگذاری‌ها توسط نرم‌افزار MAXQDA انجام پذیرفت. همچنین جهت اعتبار دهی فرایند کدگذاری و کنترل کیفیت کد‌های استخراج‌شده در بخش کیفی از شاخص کاپای کوهن استفاده‌شده است که مقدار شاخص کاپا برابر با 793/0 محاسبه‌شده و در سطح توافق پذیری معتبر قرار گرفت. در بخش کمی جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان شرکت کننده در مسابقات دانشجویی بود. با توجه به جدول گرجسی و مورگان 384 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته‌شده است. داده های گرد‌آوری ‌شده بوسیله نرم‌افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفت و مؤلفه‌های هر بخش (علی، زمینه‌ای، مداخله گری، راهبردی و پیامدها) به‌صورت جداگانه مشخص شدند بعد از مشخص شدن مؤلفه‌ها تحلیل عاملی تائیدی توسط نرم‌افزار AMOS صورت پذیرفت. نتایج نشان دادند که رویکرد بازاریابی اجتماعی یکی از مدل های مؤثر برای توسعة پایدار ورزش دانشجویی در جامعة ما است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a model of sustainable participation in student sports with a social marketing approach

نویسندگان [English]

 • mohammadhossein mohsenichelak 1
 • Farshad Emami 2
 • Rasoul Tarighi 3
 • mohammadhossein Ghorbani 4
1 PhD Sport Management of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli, Amol, Iran
2 Assistant Professor of Islamic Azad University, Ayatollah Amoli, Amol, Iran
3 Assistant Professor of sport management Group, Physical Education and Sport Sciences Faculty, shomal university, Amol, Mazandaran, Iran.
4 Assistant Professor of Physical Education and Sport Sciences Research Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a stable participation pattern in student sports with a social marketing approach. The present research is a mixed study (qualitative-quantitative). In this regard, the statistical population of the qualitative sector includes all experts, managers, officials, and experts in the field of sports marketing and specialists who did research in the field of social marketing and student sports that have been sampled as snow bullets and to saturation (17 people). The interview experts were semi-structured. In this research, Systems Strauss and Corbin methods were used to encrypting interviews and coded by MAXQDA software. Also, to validate the coding process and quality control of the codes extracted in the qualitative section of Cohen's Cohen's index, which was calculated to be 0.793 and a valid agreement level. In the quantitative section of the statistical population, all students participated in the Student Tournament. According to the Georgie and Morgan table, 384 people are considered as a statistical sample. The data collected by SPSS software was tested and the components of each section (causal, land, intervention, strategic, and outcomes) were separately identified after the components of the component analysis were performed by AMOS software. The results showed that the social marketing approach is one of the effective models for the sustainable development of student sports in our community.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sustainable contributions
 • student sports
 • social marketing
 • certification
 • participatory management

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 07 آذر 1400
 • تاریخ بازنگری: 04 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1401