شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری ورزشی فعال در ایران با استفاده آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

10.48301/kssa.2022.314180.1828

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری ورزشی فعال در ایران با استفاده آینده‌پژوهی است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی- اکتشافی است. برای استخراج متغیرها، از 25 کارشناس و برای تحلیل متقاطع، از 16 خبره استفاده شد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، از روش‌های ترکیبی پنل خبرگان، اثرات متقاطع میک‌مک استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که شش عامل- تنوع در تورهای ورزشی، تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران، تسهیل‌سازی سفر، امنیت ایران در منطقه نسبت به کشورهای همسایه، استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اینترنتی، رویدادهای ورزشی بین‌المللی، درمجموع از بیشترین تأثیرپذیری و بیشترین تأثیرگذاری برخوردار بودند که نشان‌دهندۀ این است که این عوامل در گردشگری ورزشی فعال در آینده درعین‌حال که بسیار مهم هستند دارای عدم قطعیت بالایی نیز می‌باشند. به مدیران ورزش کشور، توصیه می‌شود از پیشران‌های کلیدی توسعه گردشگری ورزشی فعال به‌منظور توسعه گردشگری ورزشی کشور، به‌صورت کلی استفاده نمایند.بخش دوم به شناسـایی و توصیف سـناریوهای محتمل و سـازگار بر اساس پیشـران‌ها و عدم قطعیت‌های ذی‌ربط، پرداختـه اسـت. به مدیران و متولیان صنعت گردشگری ورزشی کشور توصیه می‌شود که زیرساخت‌های گردشگری و ورزشی را بهبود بخشند و خدمات و تفریحات مناسب و جذاب را برای رضایت بیشتر گردشگران ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of key drivers of active sports tourism development in Iran using futures research

نویسندگان [English]

 • Mohammadreza Parsamehr 1
 • Mohammad Seayvan Nouri 2
 • Navid Mahtab 3
 • Korosh Veisi 4
1 PhD Student in Sports Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Marivan Branch, Islamic Azad University, Marivan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Qorveh Branch, Islamic Azad University, Qorveh, Iran
4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and analyze the key drivers of active sports tourism development in Iran using futures research. The type of research is applied and in terms of analytical-exploratory nature. 25 experts were used to extract the variables and 16 experts were used for cross-analysis. To analyze the data, the combined panel methods of Mikomek cross-effects were used. The findings showed that six factors - diversity in sports tours, sanctions imposed on Iran, travel facilitation, Iran's security in the region compared to neighboring countries, use of electronic and Internet tools, international sporting events, in Overall, they had the highest impact and the most impact, which indicates that these factors in the future of active sports tourism, while very important, also have high uncertainty. The country's sports managers are recommended to use the key drivers of active sports tourism development in order to develop the country's sports tourism in general.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic planning
 • sports tours
 • security
 • sporting events

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 24 آبان 1400
 • تاریخ بازنگری: 19 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1401