ارائه‌ی الگوی مفهومی انتقال باورهای کارآفرینی به دانش‌آموزان هنرستان‌های کار دانش استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت اموزشی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

10.48301/kssa.2021.295447.1627

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارائه‌ی الگوی مفهومی انتقال باورهای کارآفرینی به دانش‌آموزان هنرستان‌های پسرانه کار دانش استان گیلان می باشد. روش پژوهش آمیخته اکتشافی بوده و به صورت کیفی و کمی به بررسی مؤلفه‌های مورد نظر پرداخته شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی 34 نفر از کارشناسان فنی اداره آموزش و پرورش  استان گیلان در سال تحصیلی 1400-1399 بوده که تعداد 20 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند و داده‌های مربوطه به وسیله  مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری شد و سپس در بخش کمی از 251 نفر از مدیران و هنرآموزان هنرستانها به کمک جدول مورگان تعداد 148 نفر به عنوان نمونه به روش تصادفی ساده برای جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسش‌نامه انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر در بخش کیفی به صورت کدگذاری از نرم افزار (MaxQDA) و در بخش کمی به صورت معادلات ساختاری از نرم افزار ( Smart PLS 2.0) استفاده شد. یافته‌های این تحقیق نشان داد عوامل تاثیرگذار ( همچون: آموزش، ترویج فرهنگ کارآفرینی و...)، عوامل زمینه‌ی‌ای ( همچون: خانواده، حمایت دولت و...)، عوامل میانجی‌گر ( رشته‌ی تحصیلی، محتوای آموزشی و...) در سطح معناداری ( 05/0>P) بر انتقال الگوی باورهای کارآفرینی اثر گذار می‌باشد. در نتیجه می‌توان گفت کارآفرینی با ایجاد اشتغال، توزیع متناسب در آمدها، کاهش اضطراب‌های اجتماعی، بهره‌برداری از منافع و فعال شدن آنها، بهبود کیفیت زندگی، کشف نیازهای ابداع و توسعه‌ی کالاها و خدمات جدید نقش موثری در رشد و توسعه کشور دارد، بنابراین با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر آموزش کارآفرینی در کتب درسی ، ضرورت بسیار دارد چراکه کتب درسی مهمترین رسانه‌ی آموزشی است که همه روزه معلمان و دانش‌آموزان از آن استفاده می نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Conceptual Model of Transmitting Entrepreneurial Beliefs to Students of Knowledge Workshops in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • Ezatallah Moradi Alkami 1
  • Asghar Nakhostin Goldoost 2
  • Sadraddin Satari 3
1 PhD Student, of Educational management , Ardabil branch ,  Islamic Azad university , Ardabil , Iran.
2 Assistant professor , Department of educational sciences , Ardabil branch , Islamic Azad university , Ardabil , Iran.
3 Associate professor , Department  of educational sciences , Ardabil branch , Islamic Azad university , Ardabil, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to provide a conceptual model of transmitting entrepreneurial beliefs to students of Kar-e-Danesh boys' vocational schools in Guilan Province. The research method was heuristic, qualitative and quantitative. The statistical population of the present study in the qualitative section was 34 technical experts of Guilan Education Department in the academic year 2020, of which 20 were purposefully selected as a sample and the relevant data was collected by semi-structured interviews. A small number of 251 art directors and art students were selected as a sample by simple random sampling method using Morgan Table and questionnaires. To analyze the data in the qualitative part of the present study software coding using MaxQDA was used. The quantitative section of the study used structural equations software (Smart PLS 2.0). The findings of this study showed influential factors (education and promotion of entrepreneurial culture), underlying factors (family and governmental support), mediating factors (field of study and educational content) affects the transfer of the pattern of entrepreneurial beliefs at a significant level (P <0.05). As a result, it can be concluded that entrepreneurship has an effective role in the growth and development of a country by creating employment, proportional distribution of incomes, reducing social anxiety, exploiting and activating benefits, improving the quality of life, discovering the needs of inventing and developing new goods and services. Therefore, according to the findings of the present study, entrepreneurship education in textbooks is essential because textbooks are the most important educational media that teachers and students use daily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transfer of belief
  • Entrepreneur
  • Entrepreneurial model
  • Entrepreneurial knowledge
Abdizadeh, H., Nazari, A., & Asadzadeh, S. (2012, October 11). How to enhance entrepreneurial spirits of secondary school students through school curriculum elements. 2nd Student Conference of Entrepreneurship, Tehran, Iran. https://civilica .com/doc/186067/
Abiodun, S. T., & Mahmood, R. (2015). Fostering Export Performance in SMEs: The Roles of Export Market Orientation and Learning Orientation in Turbulent Environment. International Journal of Economic Perspectives, 9(2), 28-48. https://www.econbiz. de/Record/fostering-export-performance-in-smes-the-roles-of-export-market-orientat ion-and-learning-orientation-in-turbulent-environment-abiodun-samson- tope/10011 579276
Abiodun, T. S., & Rosli, M. (2014). The mediating effect of reconfiguring capabilities on the relationship between entrepreneurial orientation and export performance of small and medium enterprises. European Journal of Business and Management, 6(34), 345-357. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.684.7993&re p=rep1&type=pdf
Ajayi, B. (2016). The Impact of Entrepreneurial Orientation and Networking Capabilities on the Export Performance of Nigerian Agricultural SMEs. Journal of Entrepreneurship and Innovation in Emerging Economies, 2(1), 1-23. https://doi.org/10.1177/2393957515619 720
Anderson, B. S., & Eshima, Y. (2013). The influence of firm age and intangible resources on the relationship between entrepreneurial orientation and firm growth among Japanese SMEs. Journal of Business Venturing, 28(3), 413-429. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2 011.10.001
Arefi, M., Fathi Vagargah, K., & Nasaj, S. (2010). Evaluation of the effectiveness of the entrepreneurship curriculum of the associate branch of secondary education. Career and organizational counseling, 2(4), 47-78. https://jcoc.sbu.ac.ir/article_99125_3d 9fc745b5fffc6e2269bb89b3b99b91.pdf
Arenius, P., & Minniti, M. (2005). Perceptual Variables and Nascent Entrepreneurship. Small Business Economics, 24(3), 233-247. https://doi.org/10.1007/s11187-005-1984-x
Arshed, N., Carter, S., & Mason, C. (2014). The ineffectiveness of entrepreneurship policy: is policy formulation to blame? Small Business Economics, 43(3), 639-659. https://d oi.org/10.1007/s11187-014-9554-8
Astiry, A. (2010). The necessity of facilitating entrepreneurship education in elementary school and exploring the elements of school curriculum for it [Master, Alzahra]. Tehran. Iran. https://ganj.irandoc.ac.ir//#/articles/5728861c5a4529eccfab49dc8360 4f0b
Bae, T. J., Qian, S., Miao, C., & Fiet, J. O. (2014). The Relationship between Entrepreneurship Education and Entrepreneurial Intentions: A Meta–Analytic Review. Entrepreneurship Theory and Practice, 38(2), 217-254. https://doi.org/10.1111/etap.12095
Barba-Sánchez, V., & Atienza-Sahuquillo, C. (2018). Entrepreneurial intention among engineering students: The role of entrepreneurship education. European Research on Management and Business Economics, 24(1), 53-61. https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2017.04.001
Barot, M. (2015). Introduction to the representation theory of algebras. Springer. https://doi. org/10.1007/978-3-319-11475-0  
Boissin, J.-P., & Emin, S. (2007). Les étudiants et l'entrepreuneuriat: l'effet des formations. halshs-00325869, HAL. https://ideas.repec.org/p/hal/journl/halshs-00325869.html
Carree, M., Congregado, E., Golpe, A., & Van Stel, A.(2015). Self-employment and job generation in metropolitan areas, 1969–2009. Entrepreneurship & Regional Development, 27(3-4), 181-201. https://doi.org/10.1080/08985626.2015.1025860
Chandra Bayan, M. (2014). Perceived entrepreneurial ability and the quality and quantity of entrepreneurial activities [DOCTORAL, Universitat Autònoma de Barcelona]. Bellaterra, Spain. https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2014/hdl_10803_283437/mcb1de1. pdf
Chang, C. L-h., & Lin, T-C. (2015). The role of organizational culture in the knowledge management process. Journal of Knowledge Management, 19(3), 433-455. https://d oi.org/10.1108/JKM-08-2014-0353
Colombo, M. G., & Grilli, L. (2010). On growth drivers of high-tech start-ups: Exploring the role of founders' human capital and venture capital. Journal of Business Venturing, 25(6), 610-626. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.01.005
Colvin, M. M., Cook, J. L., Chang, P., Francis, G., Hsu, D. T., Kiernan, M. S., Kobashigawa, J. A., Lindenfeld, J., Masri, S. C., Miller, D., O’Connell, J., Rodriguez, E. R., Rosengard, B., Self, S., White-Williams, C., & Zeevi, A. (2015). Antibody-Mediated Rejection in Cardiac Transplantation: Emerging Knowledge in Diagnosis and Management. Circulation, 131(18), 1608-1639. https://doi.org/10.1161/CIR.00 00000000000093
Covin, J. G., & Wales, W. J. (2012). The Measurement of Entrepreneurial Orientation. Entrepreneurship Theory and Practice, 36(4), 677-702. https://doi.org/10.1111/j.15 40-6520.2010.00432.x
Croci, C. L. (2016). Is entrepreneurship a discipline? [Master, New Hampshire]. Durham, New Hampshire. https://scholars.unh.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1299&conte xt=honors
Euston, D. R., Gruber, A. J., & McNaughton, B. L. (2012). The Role of Medial Prefrontal Cortex in Memory and Decision Making. Neuron, 76(6), 1057-1070. https://doi.org/ 10.1016/j.neuron.2012.12.002
Fragoso, R., Rocha-Junior, W., & Xavier, A. (2020). Determinant factors of entrepreneurial intention among university students in Brazil and Portugal. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 32(1), 33-57. https://doi.org/10.1080/08276331.201 8.1551459
Gartner, W. B. (2010). A new path to the waterfall: A narrative on a use of entrepreneurial narrative. International Small Business Journal, 28(1), 6-19. https://doi.org/10.1177 /0266242609351448
Gasse, Y., & D'Amours, A. (2000). Profession: Entrepreneur. Montréal: Transcontinental.
Godwin Ahimbisibwe, M., & Abaho, E. (2013). Export entrepreneurial orientation and export performance of SMEs in Uganda. Global Advanced Research Journal of Management and Business Studies, 2(1), 56-62. https://www.semanticscholar.org/ paper/Export-entrepreneurial-orientation-and- export-of-in-Ahimbisibwe-Abaho/7 04e86ee31948fb747d1ce7afbec437549f38f8
Golding, P., & Murdock, G. (2018). Ideology and the mass media: the question of determination. In Ideology and cultural production. Routledge. https://www.taylor francis.com/chapters/edit/10.4324/9781351063142-8/ideology-mass-media- question- determination-peter-golding-graham-murdock
Innovative Policy Research for Economic Growth. (2011). Entrepreneurship and SME Policies across Europe: The cases of Sweden. growthanalysi. https://www.tillvax tanalys.se/download/18.62dd45451715a00666f20c82/1586366209540/Rapport_2011_03.pdf
Gunawan, A., Lau, H. C., & Vansteenwegen, P. (2016). Orienteering Problem: A survey of recent variants, solution approaches and applications. European Journal of Operational Research, 255(2), 315-332. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.04.059
Hardianto, R. N., Kardoyo, K., & Wahyudin, A. (2020). The Influence of Beliefs, Attitudes, Subjective Norms, and Behavioral Control Perceptions of the Entrepreneurial Intentions of Students of SMK Negeri 1 Slawi. Journal of Economic Education, 9(2), 133-142. https://doi.org/10.15294/jeec.v9i1.37048
Heshmatifar, L., Liyaghatdar, M., & Abedi, A. (2019). The impact of the use of entrepreneurship training package based on Saskatchewan University's educational program on the students' entrepreneurship morale: A mixed methods study with the concurrent embedded design. Educational Innovations, 18(3), 83-104. http://noavaryedu.oerp.ir/article_134576_0bc9a0 94e6b3addd138f071de22177a5.pdf
Hosseinzadehnabati, M., Mahmoodi, F., & Adib, Y. (2021). Relationship between attitude to career and technology course with technological and entrepreneurship attitude of high school students in district one of Tabriz. Technology of Education Journal 15(2), 305-319.  https://doi.org/10.22061/tej.2020.6655.2428
Isaacs, F. J., Carr, P. A., Wang, H. H., Lajoie, M. J., Sterling, B., Kraal, L., Tolonen, A. C., Gianoulis, T. A., Goodman, D. B., Reppas, N. B., Emig, C. J., Bang, D., Hwang, S. J., Jewett, M. C., Jacobson, J. M., & Church, G. M. (2011). Precise Manipulation of Chromosomes in Vivo Enables Genome-Wide Codon Replacement. Science, 333(6040), 348-353. https://doi.org/10.1126/science.1205822
Jamali Zavareh, B., Nili, M., & Shadfar, H. (2014). Exploring elements of entrepreneurship curriculum in technical and vocational education. Quarterly of Vocational training, 3(12), 49-63. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=261758
Johnston, K. A., Andersen, B. K., Davidge-Pitts, J., & Ostensen-Saunders, M. (2009). Identifying student potential for ICT entrepreneurship using Myers-Briggs personality type indicators. Journal of Information Technology Education: Research, 8(1), 29-43. https://www.learntechlib.org/p/111389/
Kordheydari, R., Mansouri Moayyed, F., & Khodadad Hoseini, H. (2019). Metasynthesis of Factors Affecting to Develop Startups in New Technology-Based Firms in Entrepreneurial Ecosystem. Journal of Entrepreneurship Development, 12(1), 141-160. https://doi.o rg/10.22059/jed.2019.279279.652965
Kruger, O., Plum, A., Kim, J. S., Winterhager, E., Maxeiner, S., Hallas, G., Kirchhoff, S., Traub, O., Lamers, W. H., & Willecke, K. (2000). Defective vascular development in connexin 45-deficient mice. Development, 127(19), 4179-4193. https://doi.org/10.1242/dev.127.19.417 9
Lages, L. F., Silva, G., & Styles, C. (2009). Relationship Capabilities, Quality, and Innovation as Determinants of Export Performance. Journal of International Marketing, 17(4), 47-70. https://doi.org/10.1509/jimk.17.4.47
Lin, C., Xu, S., Chang, G., & Liu, J. (2015). Experiment and simulation of a LiFePO4 battery pack with a passive thermal management system using composite phase change material and graphite sheets. Journal of Power Sources, 275, 742-749. https://doi.or g/10.1016/j.jpowsour.2014.11.068
Ma, Y. J., Kim, M. J., Heo, J. S., & Jang, L. J. (2012, January 5-7). The effects entrepreneurship and market orientation on social performance of social enterprise. 2012 International Conference on Economics Marketing and Management, Hong Kong, China. http://www .ipedr.com/vol28/12-ICEMM2012-T00033.pdf
Martin, B. C., McNally, J. J., & Kay, M. J. (2013). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Journal of Business Venturing, 28(2), 211-224. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2012.03.002
Marvel, M. R., & Lumpkin, G. T. (2007). Technology Entrepreneurs’ Human Capital and Its Effects on Innovation Radicalness. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 807-828. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2007.00209.x
Monavarifard, F., Movahed Mohammadi, S. H., & Rezvanfar, A. (2019). Analyzing effects of curriculum components on entrepreneurial sprit of students, case study: Higher Education Applied Science centers in Alborz province. Entrepreneurial Research Approaches To Agriculture, 2(2), 1-14. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.as px?ID=747094
Naeiji, M. J., & Ebrahimi, E. (2017). The Effect of Entrepreneurship Training on Entrepreneurial Mindset: Mediating Role of Creativity and Entrepreneurial Alertness. Innovation Management Journal, 6(1), 73-100. http://www.nowavari.ir/article_57423_b7e286e4aa1c 570575f435a56a897e66.pdf
Nassimbeni, G. (2001). Technology, innovation capacity, and the export attitude of small manufacturing firms: a logit/tobit model. Research Policy, 30(2), 245-262. https://d oi.org/10.1016/S0048-7333(99)00114-6
Paiva, L. E., Sousa, E. S., Lima, T. C., & Silva, D. D. (2020). Planned behavior and religious beliefs as antecedents to entrepreneurial intention: A study with university students. Revista de Administração Mackenzie, 21(2), 1-27. https://doi.org/10.1590/1678-6971/eRAMG20002
Preacher, K. J., & Kelley, K. (2011). Effect size measures for mediation models: quantitative strategies for communicating indirect effects. Psychological methods, 16(2), 93-115. https://psycnet.apa.org/record/2011-07788-001
Schepers, J., Voordeckers, W., Steijvers, T., & Laveren, E. (2014). The entrepreneurial orientation–performance relationship in private family firms: the moderating role of socioemotional wealth. Small Business Economics, 43(1), 39-55. https://doi.org/10.1007/s11187-013-9533-5
Shapero, A., & Sokol, L. (1982). The social dimensions of entrepreneurship. In Encyclopedia of Entrepreneurship. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1497759
Talebi, K., & Askari-rankooh, A. (2014). A new look at entrepreneurial beliefs and management of companies. University of Tehran Printing and Publishing Institute. https://www.gisoom.co m/book/11178913/
Taur, Y., Xavier, J. B., Lipuma, L., Ubeda, C., Goldberg, J., Gobourne, A., Lee, Y. J., Dubin, K. A., Socci, N. D., Viale, A., Perales, M.-A., Jenq, R. R., van den Brink, M. R. M., & Pamer, E. G. (2012). Intestinal Domination and the Risk of Bacteremia in Patients Undergoing Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Clinical Infectious Diseases, 55(7), 905-914. https://doi.org/10.1093/cid/cis580
Unger, J. M., Rauch, A., Frese, M., & Rosenbusch, N. (2011). Human capital and entrepreneurial success: A meta-analytical review. Journal of Business Venturing, 26(3), 341-358. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2009.09.004
Valliere, D., & Peterson, R. (2009). Entrepreneurship and economic growth: Evidence from emerging and developed countries. Entrepreneurship & Regional Development, 21(5-6), 459-480. https://doi.org/10.1080/08985620802332723
Ward, A., Hernández-Sánchez, B. R., & Sánchez-García, J. C. (2019). Entrepreneurial potential and gender effects: the role of personality traits in university students’ entrepreneurial intentions. Frontiers in Psychology, 10, 1-18. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02700