ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی مؤسسات آموزش عالی کشور براساس تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) (مطالعه موردی: دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

مدیریت عملکرد کارکنان برای سازمان، دستاوردهای آشکار و پنهان بسیاری دارد؛ زیرا اجرای صحیح آن موجب بهبود عملکرد کارکنان و در ‌نتیجه، ارتقای بهره‌وری سازمان می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر، طراحی مفاهیم ارزیابی عملکرد ورزش و تربیت بدنی ادارات استانی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای کشور بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، آمیخته (کیفی- کمی) بود که در سه مرحله صورت گرفت: در مرحله اول مصاحبه‌های نیمه‌باز با 8 متخصص و استخراج مفاهیم از مصاحبه‌های آنان صورت گرفت. در ادامه، از نمونه 30 نفره که در نهایت 22 نفر (3/73 درصد) از متخصصان به‌منظور اولویت‌بندی و تدوین مفاهیم به‌وسیله تکنیک دلفی فازی و تحلیل سلسله‌مراتبی بهره گرفته شد و در نهایت، به‌منظور تدوین ابزار ارزیابی عملکرد ادارات تربیت بدنی دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای با استفاده از نمونه 172 نفره و مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) از نرم‌افزارهای اکسل نسخه 2016، اس.پی.اس.اس نسخه 18 و لیزرل نسخه 8/8 استفاده گردید. ابزار مطالعاتی شامل 28 مؤلفه در 6 مفهوم طراحی می‌باشد که از دید متخصصان تحلیل سلسله‌مراتبی، به‌ترتیب فضاها و تجهیزات ورزشی، منابع مادی، رویدادهای ورزشی، رویدادهای آموزشی، منابع انسانی و ارتباطات، مهم‌ترین مؤلفه‌های شکل‌دهنده ارزیابی عملکرد بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Performance of Physical Education Departments of Higher Education Institutions Based on Hierarchical Analysis (AHP) and Structural Equation Modeling (SEM) - Case Study: Technical and Vocational University

نویسندگان [English]

  • Ali Molaeinejad 1
  • Nima Majedi 2
  • Zahra Nobakht Ramezani 2
1 PhD student, Department of Physical Education and Sport Science, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Employee performance management has many obvious and hidden achievements for the organization, because its proper implementation improves employee performance and thus improves the productivity of the organization. The purpose of this study was to design indicators for evaluating the performance of physical education and sports in the provincial administration of the Technical and Vocational University of Iran; The present study was mixed (qualitative-quantitative) in terms of practical purpose and in terms of data collection, which was done in three stages; In the first stage, semi-open interviews with 8 experts and extracting concepts from their interviews and then using 22 experts to prioritize and compile indicators using fuzzy Delphi technique and hierarchical analysis and Finally, in order to develop a tool to evaluate the performance of physical education departments of the Technical and Vocational University using a sample of 172 people and modeling structural equations (5q

کلیدواژه‌ها [English]

  • Administration
  • Performance evaluation
  • Questionnaire
  • Technical and Vocational
  • Sports
Abtahinia, A., Mirkazemi, S. A., & Keshtidar, M. (2013). Optimizing the performance evaluation of university physical education departments with a combined approach of EFQM, BSC and DEA. Research in University Sports, 1(4), 27-52. https://civilica.com/doc/793066/
Alimardani, M., Adabi Firouzjah, J., & Ramezani, R. (2020). Evaluation The Performance And Ranking Sport Boards Of Qom Province. Applied Research Of Sport Management, 8(4), 49-59. https://doi.org/10.30473/arsm.2020.6804
Boozhmehrani, S., Razavi, M. H., Doosti, M., & Akbari Yazdi, H. (2019). Assessment and Comparison the Quality Management Status in Basic and Medalist Federations of Iran Based on Integrated approach EFQM-AHP. Research In Sport Management & Motor Behavior 8(16), 71-81. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=749084
De Knop, P., Hoecke, J. V., & De Bosscher, V. (2004). Quality Management in Sports Clubs. Sport Management Review, 7(1), 57-77. https://doi.org/10.1016/S1441-3523(04)70 045-5
Faraji, R., & Poursoltani, H. (2011). Evaluating the performance of all physical education departments in the provinces of Iran based on the EFQM model. Sports Management Studies, 3(9), 177-192. https://civilica.com/doc/764970/
Fried, H. O., Lambrinos, J., & Tyner, J. (2004). Evaluating the performance of professional golfers on the PGA, LPGA and SPGA tours. European Journal of Operational Research, 154(2), 548-561. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(03)00188-7
Gearity, B. T., & Denison, J. (2012). Educator-Coach as Stranger. Cultural Studies ↔ Critical Methodologies, 12(4), 352-356. https://doi.org/10.1177/153270861244643 7
Heydarinejad, S., Muzaffari., S. A. A., & Mohaghar, A. (2005). Explaining the performance evaluation indicators of colleges and departments of physical education and sports sciences. Journal of Motor Science and Sports, 2(10), 31-46. https://www.sid.ir/fa/j ournal/ViewPaper.aspx?id=29388
Khanmoradi, S., Zardoshtian, S., & Abbasi, H. (2015). The performance assessment of Youth and sports Offices of based on the EFQM model in Kermanshah. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 2(3), 69-78. https://fmss. journals.pnu.ac.ir/article_2354.html
Lee, G. K., & Chan, E. H. (2008). The analytic hierarchy process (AHP) approach for assessment of urban renewal proposals. Social indicators research, 89(1), 155-168. https://doi.org/10.1007/s11205-007-9228-x
McCullough, B. P., Orr, M., & Watanabe, N. M. (2019). Measuring externalities: The imperative next step to sustainability assessment in sport. Journal of Sport Management, 34(5), 393-402. https://doi.org/10.1123/jsm.2019-0254
Mottaghy, M. R., Safania, M., & Nikbakhsh, R. (2018). Identification and Prioritization of Performance Assessment Indicators of Physical Education Institutions at Iranian Medical Sciences Universities Using Balanced Scorecard Approach and Analytical Hierarchy Process. Journal of Health Promotion Management, 7(4), 15-23. https:// www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=487224
Pierce, D., & Irwin, R. (2016). Competency assessment for entry-level sport ticket sales professionals. Journal of Applied Sport Management, 8(2), 11. https://doi.org/10.18 666/JASM-2016-V8-I2-6460
Ramezani Nezhad, R., Sahebkaran, M. A., Aghaei Khaligh, I., Ardmeh, M., & Akbar, M. (2014). Factor analysis of performance evaluation indicators coaches women's volleyball Premier League Iran. Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 1(2), 11-24. https://fmss.journals.pnu.ac.ir/article_88 0_30b4d7eb8ba547800084081e267ad81f.pdf
Soleimani-Damaneh, j., Nejad Sajadi, S. A., & Salimi, M. (2017). Identifying and prioritizing the performance evaluation indices of Iranian directorates of sports and youth from the experts’ viewpoints using the AHP model. Sport Management and Development, 6(1), 53-65. https://doi.org/10.22124/jsmd.2017.2446
Suratmin, S. (2019). Design of Students Sports Club in Bali Province. ACTIVE: Journal of Physical Education, Sport, Health and Recreation, 8(2), 55-61. https://doi.org/10.15 294/active.v8i2.28526
Svensson, P. G., Andersson, F. O., & Faulk, L. (2018). A quantitative assessment of organizational capacity and organizational life stages in sport for development and peace. Journal of Sport Management, 32(3), 295-313. https://doi.org/10.1123/jsm.2 017-0244
Tootian Esfahani, S., Tayyaran, S., & Noraste, T. (2019). Intellectual Capital Evaluation In Training Centers Using Ahp. Journal Of New Approach In Educational Administration, 10(3), 225-245. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID =729270