کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
شکست کسب و کار: یک مطالعه علم‌سنجی و تحلیل محتوا

دوره 20، ویژه نامه، شهریور 1402، صفحه 35-62

10.48301/kssa.2023.353332.2214

مرتضی هندیجانی فرد؛ زهرا آراستی؛ نرگس ایمانی پور؛ احسان چیت ساز


الگوی کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر توسعه مالی با رویکرد AHP فازی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 127-141

10.48301/kssa.2020.124674

طیبه امینی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی


تحلیل محتوای کتاب‌های درسی فنی‌و‌حرفه‌ای از نظر میزان توجه به شایستگی‌های حرفه‌ای در ایران در سال 1398

دوره 16، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 51-70

حمیرا قهاری؛ ابراهیم صالحی عمران؛ میمنت عابدینی بلترک