کلیدواژه‌ها = AHP فازی
الگوی کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر توسعه مالی با رویکرد AHP فازی

دوره 17، شماره 3، آذر 1399، صفحه 127-141

10.48301/kssa.2020.124674

طیبه امینی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی