نویسنده = ناصر شیربگی
معانی و آثار اخلاق حرفه‌ای در مدیریت مدارس: تحلیل رواییِ دیدگاه‎های مدیران آموزشی در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1401

10.48301/kssa.2023.361556.2284

اسماعیل عمر؛ ا کیوان بلندهمتان؛ ناصر شیربگی


درک مفهوم بهره وری پژوهشی: کاربردی از راهبرد پدیدارنگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

10.48301/kssa.2023.352456.2206

شراره محمدی؛ جمال سلیمی؛ ناصر شیربگی


راهبردهای توانمندسازی مدیریت بانوان: مطالعۀ نقش خدمات مشاوره و روانشناختی دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مهر 1402

10.48301/kssa.2023.396812.2580

اختر حسین مصطفی؛ نعمت اله عزیزی؛ ناصر شیربگی


کیفیت آمار ثبتی دانشجویان: مطالعۀ موردی دانشگاه کردستان

دوره 19، ویژه نامه، مرداد 1401، صفحه 255-278

10.48301/kssa.2021.287020.1539

سواره رشیدی؛ بختیار جواهری؛ ناصر شیربگی