دوره و شماره: دوره 15، شماره 44، پاییز 1397 
6. تبدیل روغن پسماند سلف به سوخت زیستی

صفحه 67-78

سارا فرهمند؛ آزاده حبیبی؛ معصومه محمدی