دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی (کاربردی)

1. شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توانمندسازی آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای با استفاده از تکنیک‌های FAHP و FTOPSIS. (مطالعه‌ی موردی: آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

سپیده علی اکبر سیچانی؛ سید محمد رضا داودی


2. حس مکان و خاطرات جمعی شهروندان: واکاوی پدیدارشناختی حس مکان در دروازه‌های کهن شهری، نمونه موردی: شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

محمدرضا ابراهیمی؛ احد بهشتی اصل


3. بررسی و تحلیل علل مشارکت شهروندان و گردشگران در حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی: شهرستان محمودآباد )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

ناصر فتاحی؛ لیلا ابراهیمی جمنانی؛ فاظمه زلفعلی پورفر


4. رضایت نسبی از اشتغال‌پذیری دانش‌آموختگانِ آموزشکده‌ها و دانشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

رضا مهدی؛ احمد کیخا


5. بررسی تأثیر وابستگی سیاسی بر سرعت تعدیلات ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

فریبا رضوانی


6. نیازسنجی آموزشی مربیان فنی و حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

انیس رستمی زیتونی؛ رسول عباسی؛ جبار باباشاهی؛ ریحانه عصاریان


7. بررسی تاثیر روش تدریس ریاضی به شیوه‌ی قصه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

مهدیه دوروباف؛ آسیه السادات مدرسی سریزدی


8. عوامل موثر بر برند کارفرما یی خارجی وزارت ورزش و جوانان ایران از منظر دانشجویان تربیت بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

شهربانو جمعه پور؛ محمد خبیری؛ نصراله سجادی؛ مجید حلالی فراهانی


9. ارائه الگوی مناسب جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد آمیخته تشریحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

خدیجه عسگری


10. بررسی میزان کیفیت سامانه مدیریت آموزش دانشگاه فنی و حرفه ای کشور در حین همه گیری کووید-19 (مطالعه موردی دانشکده شمسی پور تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

علی محمد مبصر آزاد؛ علیرضا اخلاقی نیا


11. بررسی تاثیر محافظه‌کاری بر رابطه بین جریان نقد عملیاتی و ارزش وجه نقد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

طیبه جمشیدی؛ غلامرضا سلیمانی امیری؛ حمزه عنبری


12. تاثیر ارتباطات سیاسی بر اظهار نظر حسابرس با تأکید بر ویژگی‌های بازار شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

رضا جامعی؛ نشمین لطفی جو


13. طراحی مدل برنامه ریزی استراتژیک به کمک روش سوات مطالعه موردی: شرکت کیهان صنعت قائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

رضا باغبانی؛ رسول خدابخشیان کارگر


14. استخدام و ماندگاری نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش مناطق کمتر توسعه‌یافته: پژوهشی قوم‌نگارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

امجد کاظمی؛ ناصر شیربگی؛ محمد امجد زبردست


15. شناسایی و رتبه بندی پیشایندهای مدیریت منابع انسانی سبز با رویکردهای دلفی فازی و تحلیل سلسله مراتبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

مجتبی حاجی زاده؛ محسن جاجرمی زاده؛ علی محتشمی


16. طراحی الگوی آسیب‌شناسی توسعه کارآفرینی دانشگاهی و تجاری‌سازی دانش با رویکرد تفسیری ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

محمدرسول الماسی فرد؛ میلاد بخشم؛ حسین کریمی؛ شهین بهور


17. بررسی تأثیر نوآوری استراتژیک بر عملکرد نوآورانه با نقش تعدلیگر محیط تجاری (مورد مطالعه: شرکت‌های کوچک و متوسط کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

مهدی حسین پور؛ محمدجواد جمشیدی؛ یوسف محمدی فر؛ شهین بهور


مقاله پژوهشی (نظری)

18. بررسی تفاوت تاثیر عوامل رضایت دانشجویان در آموزش های آنلاین در دو نوع درس تئوری و کارگاهی در دانشگاه فنی و حرفه ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

سمیرا زنگویی


مقاله پژوهشی (کاربردی)

19. مطالعه عوامل اثرگذار بر فرایند تشکیل و توسعه هویت حرفه‌ای اعضای هیئت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

شبنم بهرامی؛ مجمد امجد زبردست؛ جمال سلیمی


20. سیاستگذاری مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینی و توسعه شرکت های دانش بنیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

وجیه باقرصاد؛ علی داوری؛ لیلا سفیدبری


مقاله پژوهشی (توسعه ای)

21. ارائه الگوی توسعه کارآفرینی مبتنی بر ارزش آفرینی شرکتهای دانش بنیان دانشگاهی بر اساس تکنیک دلفی و ANP فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

مرتضی فاتحی پور؛ فریدون آزما؛ داود ثمری


مقاله پژوهشی (کاربردی)

22. شناسایی و تبیین ابعاد دانشگاه کارآفرین موثر بر رفتار کار آفرینی دانشجویان - مورد مطالعه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان البرز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1400

سید علی حسینی